# กำหนดการ วันที่เวลา เริ่มต้น - สิ้นสุด
1 แจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 20 ต.ค. 2560 00:00 น. ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560 23:59 น.
2 ลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 00:00 น. ถึงวันที่ 2 ม.ค. 2561 23:59 น.