ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 ฟุตบอล ทีมชาย มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.รัตนโกสินทร์
2 ฟุตบอล ทีมหญิง - - -


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ฟุตบอล 9 0