ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการแข่งขันลงทะเบียนและประมวลผลกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ทั้ง 15 ชนิดกีฬาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการแข่งขัน เป้าหมายของการพัฒนาระบบ คือ ช่วยเป็นเครื่องมือที่ให้ความสะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียนชนิดกีฬา ลงทะเบียนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล และการประมวลผลการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ จุดเด่นของระบบ คือใช้งานได้ง่าย ลดความซ้ำซ้อนของการป้อนข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถ

1 - ลงทะเบียน ชนิดกีฬา/นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ทีม/ผู้บริหาร

2 - ตรวจสอบข้อมูลนักกีฬากับฐานข้อมูล สกอ.

3 - ประมวลผลการแข่งขัน

4 - ออกเอกสารและรายงานผล