รายชื่อผู้ได้รับรางวัล


*หมายเหตุ สามารถรับรางวัลที่สนามกีฬากลาง 700 ปี (Main Stadium) ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.