ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา
2 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.อีสาน มทร.สุวรรณภูมิ
3 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.อีสาน มทร.ล้านนา
4 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ทีมหญิง มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย
5 เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน ทีมหญิง มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก
6 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ทีมหญิง มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ล้านนา มทร.ตะวันออก


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เซปักตะกร้อ ทีมชุด 7 5
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว 9 9
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน 9 7