# ฝ่าย/ชนิดกีฬา ประธานจัดการแข่งขัน/ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 ประชาสัมพันธ์ นางสาวอาพัชรี ศิรินาโพธิ์ 053-921444
2 เว็บไซต์งานกีฬา นายคุณพจน์ สันชุมภู 086-1825848
3 ระบบลงทะเบียน นายศักดิ์ชัย กันธะดา 083-2092143
4 " นางสาวนริศรา สกุลสอน 090-6709921
5 เทคนิคกีฬากลาง รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์ 081-8708902
6 " นายนคร ขำหาญ 081-9601463
7 ฟุตบอล ผศ.เปรมศักดิ์ อาษากิจ 081-9601806
8 " ผศ.เทอดทูล โตคีรี 089-7075694
9 " นายธีระยุทธ ขอดแก้ว 086-7324628
10 กรีฑา ผศ.ดร.บุษบา ชมิดท์ 081-9607672
11 ว่ายน้ำ นายนฐนัธย์ ใยบัว 094-7345556
12 เซปักตระกร้อ และ ตระกร้อลอดห่วง นายบุญฤทธิ์ สโมสร 089-9079951
13 บาสเกตบอล นายณัฐพงศ์ ดีไพร 091-8576600
14 วอลเลย์บอล รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ 081-7279887
15 วอลเลย์บอลชายหาด นายเทวฤทธิ์ ละมูล 093-1566567
16 " นายกิตติ์นิพัทธ์ ไชยวัง 062-5459474
17 เทนนิส นายณภดล เจนวินิจฉัย 088-2601821
18 " นายอนวัช จิตต์ปรารพ 081-0334455
19 เทเบิลเทนนิส ผศ.ศศิธร ปรือทอง 089-6408732
20 เปตอง นายเฉลิมพงค์ ทำงาน 086-4418507
21 แบดมินตัน ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต 088-2602654
22 หมากรุกไทย นายดิลก ประสานวรกิจกุล 090-9329433
23 หมากล้อม นายดิลก ประสานวรกิจกุล 090-9329433
24 ครอสเวิร์ค นางกนิษฐา ลังกาพินธุ์ 062-2645709