ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 วิ่ง 100 เมตร ชาย มทร.ธัญบุรี 1 มทร.ศรีวิชัย 1 มทร.อีสาน 1
2 วิ่ง 100 เมตร หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.อีสาน 1
3 วิ่ง 200 เมตร ชาย มทร.อีสาน 1 มทร.ศรีวิชัย 1 มทร.ศรีวิชัย 2
4 วิ่ง 200 เมตร หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.ศรีวิชัย 1
5 วิ่ง 400 เมตร ชาย มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.อีสาน 1 มทร.อีสาน 2
6 วิ่ง 400 เมตร หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.อีสาน 1
7 วิ่ง 800 เมตร ชาย มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.ล้านนา 1
8 วิ่ง 800 เมตร หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.สุวรรณภูมิ 1
9 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.สุวรรณภูมิ 2
10 วิ่ง 1,500 เมตร หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.สุวรรณภูมิ 1
11 วิ่ง 5,000 เมตร ชาย มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.สุวรรณภูมิ 2 มทร.ล้านนา 1
12 วิ่ง 5,000 เมตร หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.ธัญบุรี 1 มทร.อีสาน 1
13 วิ่ง 10,000 เมตร ชาย มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.สุวรรณภูมิ 2 มทร.ล้านนา 1
14 วิ่ง 10,000 เมตร หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ (ภัทราภรณ์ มะลิลา) มทร.ธัญบุรี (ดวงสุดา ผลบุญ) มทร.อีสาน (ภมรรัตน์ บุ่งอุทุม)
15 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ทีมชาย มทร.อีสาน 1 มทร.ธัญบุรี 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 1
16 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ทีมหญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.อีสาน 1 มทร.ธัญบุรี 1
17 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ทีมชาย มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน มทร.รัตนโกสินทร์
18 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ทีมหญิง มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน มทร.ศรีวิชัย
19 วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ทีมชาย มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.อีสาน
20 วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ทีมหญิง มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ธัญบุรี มทร.อีสาน
21 วิ่งผลัดผสม ทีมชาย มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน มทร.ธัญบุรี
22 วิ่งผลัดผสม ทีมหญิง มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน มทร.ธัญบุรี
23 กระโดดไกล ชาย มทร.อีสาน 2 มทร.ธัญบุรี 1 มทร.ล้านนา 1
24 กระโดดไกล หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.ล้านนา 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 1
25 กระโดดสูง ชาย มทร.กรุงเทพ 1 มทร.ล้านนา 2 มทร.พระนคร 1
26 กระโดดสูง หญิง มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.ธัญบุรี 1
27 เขย่งก้าวกระโดด ชาย มทร.อีสาน 2 มทร.ล้านนา 2 มทร.อีสาน 1
28 เขย่งก้าวกระโดด หญิง มทร.ล้านนา 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 2 มทร.รัตนโกสินทร์ 1
29 ขว้างจักร ชาย มทร.ล้านนา 1 มทร.ตะวันออก 2 มทร.ล้านนา 2
30 ขว้างจักร หญิง มทร.สุวรรณภูมิ 1 มทร.ธัญบุรี 1 มทร.ศรีวิชัย 1
31 ทุ่มน้ำหนัก ชาย มทร.ล้านนา 1 มทร.ตะวันออก 2 มทร.พระนคร 1
32 ทุ่มน้ำหนัก หญิง มทร.ศรีวิชัย 1 มทร.สุวรรณภูมิ 2 มทร.ล้านนา 1
33 พุ่งแหลน ชาย มทร.อีสาน 2 มทร.ล้านนา 2 มทร.อีสาน 1
34 พุ่งแหลน หญิง มทร.ล้านนา 1 มทร.รัตนโกสินทร์ 1 มทร.ธัญบุรี 2


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
วิ่ง 100 เมตร 9 9
วิ่ง 200 เมตร 9 9
วิ่ง 400 เมตร 9 8
วิ่ง 800 เมตร 9 8
วิ่ง 1,500 เมตร 9 7
วิ่ง 5,000 เมตร 9 7
วิ่ง 10,000 เมตร 8 6
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร 9 9
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร 8 8
วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร 7 7
วิ่งผลัดผสม 9 8
กระโดดไกล 8 7
กระโดดสูง 8 6
เขย่งก้าวกระโดด 7 6
ขว้างจักร 8 7
ทุ่มน้ำหนัก 8 7
พุ่งแหลน 7 7