รายงานสถานะการประเมิน

จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด


จำนวนผู้ประเมินแต่ละประเภทสรุปผลตามประเภทการประเมินผล


จำนวนผู้ประเมินตามประเภทกีฬา