ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย มทร.กรุงเทพ 2 มทร.พระนคร 2 มทร.ธัญบุรี 1
2 ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง มทร.กรุงเทพ 2 มทร.ศรีวิชัย 1 มทร.พระนคร 1
3 ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย มทร.ธัญบุรี 1 มทร.พระนคร 1 มทร.ล้านนา 1
4 ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง มทร.พระนคร 2 มทร.กรุงเทพ มทร.ศรีวิชัย
5 ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย มทร.พระนคร 2 มทร.พระนคร 1 มทร.ธัญบุรี 2
6 ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง มทร.กรุงเทพ 2 มทร.พระนคร 1 มทร.ล้านนา 1
7 ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย มทร.พระนคร 1 มทร.ล้านนา 1 มทร.ธัญบุรี 1
8 ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง มทร.พระนคร มทร.กรุงเทพ 2 มทร.ธัญบุรี 1
9 กรรเชียง 50 เมตร ชาย มทร.ตะวันออก 2 มทร.พระนคร 1 มทร.ล้านนา 2
10 กรรเชียง 50 เมตร หญิง มทร.ศรีวิชัย 1 มทร.พระนคร 1 มทร.กรุงเทพ 2
11 กรรเชียง 100 เมตร ชาย มทร.ล้านนา 2 มทร.พระนคร 1 มทร.ธัญบุรี 2
12 กรรเชียง 100 เมตร หญิง - - -
13 กรรเชียง 200 เมตร ชาย - - -
14 กรรเชียง 200 เมตร หญิง - - -
15 กบ 50 เมตร ชาย มทร.ตะวันออก มทร.ล้านนา มทร.รัตนโกสินทร์ 1
16 กบ 50 เมตร หญิง มทร.ศรีวิชัย 1 มทร.ล้านนา 1 มทร.ตะวันออก 1
17 กบ 100 เมตร ชาย มทร.ล้านนา 1 มทร.ตะวันออก 2 มทร.พระนคร 1
18 กบ 100 เมตร หญิง มทร.ศรีวิชัย 1 มทร.พระนคร 1 มทร.ล้านนา 1
19 กบ 200 เมตร ชาย มทร.ล้านนา 1 มทร.ตะวันออก มทร.ล้านนา 2
20 กบ 200 เมตร หญิง - - -
21 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย มทร.พระนคร 2 มทร.ตะวันออก 2 มทร.รัตนโกสินทร์ 2
22 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง มทร.พระนคร 1 มทร.ศรีวิชัย 1 มทร.ล้านนา 1
23 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย มทร.พระนคร 1 มทร.ธัญบุรี 2 มทร.พระนคร 2
24 ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง - - -
25 ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย - - -
26 ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง - - -
27 เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.ธัญบุรี
28 เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง - - -
29 ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร ทีมชาย มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.ล้านนา
30 ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร ทีมหญิง - - -
31 ผลัดผสม 4X100 เมตร ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา
32 ผลัดผสม 4X100 เมตร ทีมหญิง - - -


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 8
ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 7
ฟรีสไตล์ 200 เมตร 5 5
ฟรีสไตล์ 400 เมตร 5 5
กรรเชียง 50 เมตร 8 7
กรรเชียง 100 เมตร 7 6
กรรเชียง 200 เมตร 5 5
กบ 50 เมตร 8 8
กบ 100 เมตร 7 7
กบ 200 เมตร 6 7
ผีเสื้อ 50 เมตร 8 7
ผีเสื้อ 100 เมตร 7 6
ผีเสื้อ 200 เมตร 5 4
เดี่ยวผสม 200 เมตร 5 5
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร 5 5
ผลัดผสม 4X100 เมตร 5 5