โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

***********************

               โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

               อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๕ ข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

               ข้อ ๑    ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๔”

               ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

               ข้อ ๓   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

               ข้อ ๔   ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                 ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 

               ข้อ ๕   ประเภทการแข่งขัน

                 ๕.๑ ทีมชาย

                 ๕.๒ ทีมหญิง

 

               ข้อ ๖   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

            ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

 

            ข้อ ๗   จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                 ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๕ คน

                 ๗.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน ประเภทละ ๑๒ คน จากรายชื่อตามข้อ ๗.๑ ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                 ๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันตามข้อ ๗.๒ ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

                 ๗.๔ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน

 

            ข้อ ๘   วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                 ๘.๑ กรณีมีจำนวนทีมเข้าแข่งขัน ๙ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                      ๘.๑.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สายๆ ละ ๓ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดเลือกผู้มีคะแนนที่ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบสองต่อไป

                      ๘.๑.๒ รอบสอง แบ่งเป็น ๘ ทีม ให้ทีมที่มีคะแนนที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบสองได้เป็น ๖ ทีม และคัดอันดับที่ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเข้ารอบสอง รวมเป็น ๘ ทีม ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้
คัดออก โดยแบ่งคู่แข่งขันดังนี้

                      คู่ที่  ๑๐  ที่  ๑  สาย  (A ,B,C)  – ที่  2,๓  (A ,B,C)

                      คู่ที่  ๑๑  ที่  ๑  สาย  (A ,B,C)  – ที่  2,๓  (A ,B,C)

                      คู่ที่  ๑๒  ที่  ๑  สาย  (A ,B,C)  – ที่  2,๓  (A ,B,C)

                      คู่ที่  ๑๓  ที่  ๑  สาย  (A ,B,C)  – ที่  2,๓  (A ,B,C)

                      ๘.๑.๒.๑   การจับฉลากคู่แข่งขันในรอบสอง ให้ดำเนินการตามลำดับดังนี้

                          (๑) ให้ทำการจับฉลากทีมที่ได้อันดับ ๑ ของแต่ละสาย เพื่อเป็นทีมวาง

                          (๒) ให้ทำการจับฉลากทีมที่ได้อันดับ ๒ ของแต่ละสายจำนวน ๑ ทีม เพื่อเป็นทีมวาง

                          (๓) ให้ทำการจับฉลากทีมที่ได้อันดับ ๒ และ ๓ ที่เหลือ เพื่อเป็นคู่แข่งขันของทีมใน (๑) และ (๒)

                          (๔) ทั้งนี้ คู่การแข่งขันใน (๓) จะต้องไม่เป็นคู่แข่งขันที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรก

                      ๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดท้าย

                           คู่ที่  ๑๔  ผู้ชนะคู่ที่  ๑๐ – ผู้ชนะคู่ที่  ๑๒

                           คู่ที่  ๑๕  ผู้ชนะคู่ที่  ๑๑ – ผู้ชนะคู่ที่  ๑๓

                      ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะเลิศในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับ ๑ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓

                      ๘.๑.๕ การจับสลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                           (๑) ลำดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับสลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย กรณีมีอันดับ ๓ สองทีม ให้มีการจับสลาก

                           (๒) ลำดับที่ ๒ ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพ จับสลากเข้าสายอีก ๓ ทีม

                           (๓) ลำดับที่ ๓ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับสลากเข้าสาย

                      ๘.๑.๖ การคิดคะแนนการแข่งขัน

                          ทีมชนะได้    ๒     คะแนน

                          ทีมแพ้ได้      ๑     คะแนน

                          ทีมที่ไม่มาแข่งขันได้หรือไม่พร้อมทำการแข่งขันได้   ๐   คะแนน

            ๘.๒ กรณีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                 ๘.๒.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย ในแต่ละสายแข่งขันโดยพบกันหมดเพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย เข้ารอบรองชนะเลิศ

                 ๘.๒.๒ การจับสลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                      (๑) ลำดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา ให้จับสลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย

                      (๒) ลำดับที่ ๒ ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพจับสลากเข้าสาย

                      (๓) ลำดับที่ ๓ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับสลากเข้าสาย

                 ๘.๒.๓ รอบรองชนะเลิศ

                      คู่ที่ ๑ ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ สาย A พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับ ๒ สาย B

                      คู่ที่ ๒ ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ สาย B พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับ ๒ สาย A

                 ๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ

                 ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ทำการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่ ๓

            ๘.๓ ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๔ ถึง ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามลำดับ

            ๘.๔ ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๑ ถึง ๓ ทีม ไม่มีการจัดการแข่งขัน

            ๘.๕ ใช้ระบบแข่งขันแพ้ - ชนะ ๓ ใน ๕ เซต ทุกรอบตลอดการแข่งขัน ตามกติกาสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยทีมที่ทำได้ ๓ เซตก่อน เป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน

            ๘.๖ ใช้ระบบการเล่นแบบได้คะแนนทุกครั้งที่มีการเล่นลูก (Rally-Point Scoring)

            ๘.๗ ทีมที่ได้ ๒๕ คะแนนก่อน จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้น ถ้าทำคะแนนได้ ๒๔ คะแนนเท่ากัน จะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด ๒ คะแนน

            ๘.๘ ในกรณีได้เซตเท่ากัน (๒ : ๒ เซต) การแข่งขันเซตตัดสิน (เซตที่ ๕) จะแข่งขันกัน ๑๕ คะแนน ทีมที่ทำได้ ๑๕ คะแนนก่อน จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้น  ถ้าทำคะแนนได้ ๑๔ คะแนนเท่ากัน จะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด ๒ คะแนน

            ๘.๙ การหาอันดับของทีมเพื่อจัดอันดับหรือเข้าทำการแข่งขันในรอบต่อไป ให้ดำเนินการดังนี้

                ๘.๙.๑ ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ๒ ทีมขึ้นไป ให้ดูจำนวนแมทช์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า

                ๘.๙.๒ หากดำเนินการตามข้อ ๘.๙.๑ แล้วยังเท่ากัน ให้ดูจากคะแนนได้หารด้วยคะแนนเสียทีมใดมีผลคะแนนมากกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า

                ๘.๙.๓ หากดำเนินการตามข้อ ๘.๙.๒แล้วยังเท่ากัน ให้ดำเนินการโดยวิธีจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม

                ๘.๙.๔ การหาทีมอันดับที่ ๓ ที่ดีที่สุด เพื่อเข้าทำการแข่งขันในรอบต่อไป ให้ดำเนินการตามข้อ ๘.๙.๑, ๘.๙.๒ และ ๘.๙.๓ ตามลำดับ

 

            ข้อ ๙ กำหนดการแข่งขัน

            คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

 

            ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                 ๑๐.๑ ชุดแข่งขัน

                      ๑๐.๑.๑ แต่ละทีมควรเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดสีเข้ม ๑ ชุด และชุดสีอ่อน ๑ ชุด

                      ๑๐.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะ อนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                      ๑๐.๑.๓ ชุดแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ(FIVB) หรือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กำหนดใช้ในปัจจุบัน

                      ๑๐.๑.๔ ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกติกาและต้องติดหมายเลขประจำตัวไว้ที่เสื้อทั้งด้านหน้าด้านหลังตามที่กำหนดในกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลให้ใช้หมายเลข ๑ ถึง ๑5 เท่านั้น โดยหมายเลขเสื้อต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร

                      ๑๐.๑.๕ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)หรือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

                 ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา

 

            ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                 ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                 ๑๑.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อและลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กำหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดแข่งขันไว้ ๑๕ นาที ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑1 และฉบับปรับปรุงแก้ไข

                 ๑๑.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) หรือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน

                 ๑๑.๔ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๓ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

                 ๑๑.๕ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

 

            ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน

                 ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                      รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง                  พร้อมเกียรติบัตร

                      รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน                   พร้อมเกียรติบัตร

                      รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง            พร้อมเกียรติบัตร

 

            ข้อ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

            ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

 

            ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

            ให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ หมวด ๑๒ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ และหมวด ๑๓ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

 

               ข้อ ๑๕ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

            ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

           

            ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน                 พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๔

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา