โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

***************************

 

                      โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความใน  หมวด ๕ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๔”

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๔ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                   ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

          ข้อ ๕ ประเภทการแข่งขัน

ทีมชาย

          ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑        

          ข้อ ๗ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายขื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๒๕ คน

๗.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒๕ คน จากรายชื่อตามข้อ ๗.๑ ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม

๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันตามข้อ ๗.๒ ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗.๔ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๓ คน

 

          ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

๘.๑ กรณีมีจำนวนทีมเข้าแข่งขัน ๙ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

๘.๑.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
ในสาย คัดเลือกผู้มีคะแนนที่ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบสองต่อไป

๘.๑.๒ รอบสอง แบ่งเป็น ๘ ทีม ให้ทีมที่มีคะแนนที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบสองได้เป็น ๖ ทีม และคัดอันดับที่ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเข้ารอบสอง รวมเป็น ๘ ทีม ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแบ่งคู่แข่งขันดังนี้

คู่ที่  ๑๐  ที่  ๑  สาย  A – ที่  ๓  (ดีที่สุดอันดับ ๑)

คู่ที่  ๑๑  ที่  ๒  สาย  A - ที่  ๑  สาย  B

คู่ที่  ๑๒  ที่  ๒  สาย  B - ที่  ๒  สาย  C

คู่ที่  ๑๓  ที่  ๑  สาย  C - ที่  ๓  (อันดับ ๒)

หมายเหตุ : กรณีที่ ๑ สาย A พบที่ ๓ (ที่ดีที่สุดอันดับ ๑) หรือที่ ๑ สาย C พบที่ ๓ (อันดับ ๒) เป็นคู่แข่งขันที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรก ให้มีการเปลี่ยนแปลงสลับคู่แข่งขันระหว่างคู่ที่ ๑๐ และคู่ที่ ๑๓

๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดท้าย

คู่ที่  ๑๔  ผู้ชนะคู่ที่  ๑๐ - ผู้ชนะคูที่  ๑๒

คู่ที่  ๑๕  ผู้ชนะคู่ที่  ๑๑ - ผู้ชนะคูที่  ๑๓

๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับ ๑ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓

๘.๑.๕ การแข่งขันในรอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้หาผู้ชนะโดยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพ้ชนะโดยไม่มีการต่อเวลา

๘.๑.๖ การจับสลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                                 (๑) ลำดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับสลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย ในกรณีที่มีทีมอันดับสาม สองทีมให้จับสลากเหลือทีมเดียวเพื่อวางสาย

(๒) ลำดับที่ ๒ ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพ จับสลากเข้าสายอีก ๓ ทีม

                                 (๓) ลำดับที่  ๓  ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับสลากเข้าสาย

๘.๑.๗ การหาทีมอันดับ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม ให้นำทีมอันดับ ๓ ทุกสายมาพิจารณาจาก

ก. คะแนน

ข. นับผลต่างประตูได้เสีย

ค. นับประตูได้

ง. นับคะแนนแฟร์เพลย์จากการได้ใบเหลือง ใบแดงของผู้เล่นในทีม และเจ้าหน้าที่ของทีม โดยพิจารณา ดังนี้

- ใบเหลือง ๑ ใบ                                        ตัด   ๒    คะแนน

- ใบแดงจากการได้ ๒ ใบเหลือง                        ตัด   ๔    คะแนน

- ใบแดงโดยตรง                                         ตัด   ๖    คะแนน

- ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง                          ตัด   ๘    คะแนน

- ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท                          ตัด  ๑๒   คะแนน

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดนให้ออกจากสนาม     ตัด  ๑๖   คะแนน

จ. หากข้อ ก – ง ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้ใช้การจับสลาก

๘.๒ กรณีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

๘.๒.๑ รอบแรก ให้จัดการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย ให้แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเลือกทีมทีมีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย เข้ารอบรองชนะเลิศ

๘.๒.๒ การจับสลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ลำดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับสลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย

(๒) ลำดับที่ ๒ ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับสลากเข้าสาย

๘.๒.๓ รอบรองชนะเลิศ

คู่ที่ ๑ ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ สาย A พบกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ สาย B

คู่ที่ ๒ ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ สาย B พบกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ สาย A

๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงชนะเลิศอันดับ ๑ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓

ในกรณีข้อที่ ๘.๒.๓ และ ๘.๒.๔ หากการแข่งขันนั้นเสมอกันเมื่อหมดเวลาการแข่งขันให้หาผู้ชนะในการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพ้ชนะโดยไม่มีการต่อเวลา

๘.๒.๕ การนับคะแนนแข่งขัน เพื่อหาทีมเข้ารอบมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๘.๒.๕.๑ รอบแรก

ทีมที่ชนะได้       ๓     คะแนน

ทีมที่เสมอได้      ๑     คะแนน

ทีมที่แพ้           ไม่ได้คะแนน

๘.๒.๕.๒ ในรอบแรกการแข่งขัน มีผลแพ้ชนะกัน หากมีคะแนนเท่ากัน หาทีมเข้ารอบต่อโดยการพิจารณาเป็นลำดับ ดังนี้

ก. คะแนนเท่ากัน ๒ ทีม พิจารณาผลการแข่งขันระหว่างคู่กรณี และหากยังเท่ากันให้พิจารณาข้อถัดไป

ข. คะแนนเท่ากันมากกว่า ๒ ทีม นับผลต่างประตูได้เสีย หากยังเท่ากันให้พิจารณาข้อถัดไป

ค. นับคะแนนแฟร์เพลย์จากการได้ใบเหลือง ใบแดงของผู้เล่นในทีม
และเจ้าหน้าที่ของทีม โดยพิจารณา ดังนี้

- ใบเหลือง ๑ ใบ                                     ตัด    ๒    คะแนน

- ใบแดงจากการได้ ๒ ใบเหลือง                     ตัด    ๔    คะแนน

- ใบแดงโดยตรง                                      ตัด    ๖    คะแนน

- ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง                        ตัด    ๘    คะแนน

- ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท                       ตัด   ๑๒   คะแนน

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดนให้ออกจากสนาม   ตัด   ๑๖   คะแนน

           ง. หากข้อ ก - ค ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้ใช้การจับสลาก

            ๘.๓ กรณีที่มีการแข่งขัน ๔ ถึง ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามลำดับ และหากในแต่ละอันดับมีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน มากกว่า ๑ ทีมให้อนุโลมให้กรรมการพิจารณาข้อ ๘.๕.๒ ยกเว้นข้อ ง เปลี่ยนจากการจับสลากเป็นการครองอันดับที่ร่วมกัน

๘.๔ กรณีที่มีทีมแข่งขัน ๑ ถึง ๓ ทีม ไม่มีการจัดการแข่งขัน

๘.๕ การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆ ละ ๔๕ นาที โดยหยุดพักระหว่างครึ่ง ไม่เกิน ๑๕ นาที

๘.๖ ในวันประชุมผู้จัดการทีม ให้แต่ละทีมส่งผู้แทนทีมซึ่งเป็น ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม เท่านั้น

          ข้อ ๙ กำหนดการแข่งขัน

คณะอนุกรรมการจัดวันแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็นแต่ต้องไม่ขัดหรือขัดแย้งต่อข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                   ๑๐.๑ ชุดแข่งขัน

                         ๑๐.๑.๑ ให้แต่ละทีมเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด ที่มีสีแตกต่างกัน โดยใช้หมายเลข ๑ – ๒๕ (ชุดแข่งขันทีมเหย้าและทีมเยือนของผู้เล่น)

                         ๑๐.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน แจ้งสีของชุดแข่งขันพร้อมนำชุดแข่งขันมาแสดงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม

                         ๑๐.๑.๓ ให้นักกีฬาแต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้นผู้รักษาประตู
ให้ใช้สีเสื้อแตกต่างกับผู้เล่นอื่น และให้ติดหมายเลขด้านหลังขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕ เซนติเมตร และที่หน้าอกเสื้อหรือกางเกงด้านหน้า มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในใบสมัคร  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นลงทำการแข่งขัน ยกเว้นจะได้ขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา และได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้แล้ว

                         ๑๐.๑.๔ ในกรณีที่สีเสื้อของทีมคู่แข่งขันใกล้เคียงหรือคล้ายกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลัง
ตามกำหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน เพื่อความสะดวกในการตัดสิน

                         ๑๐.๑.๕ ให้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหัวหน้าทีม  ติดเครื่องหมายไว้ที่แขนเสื้อด้านซ้าย และเป็นไปตามกติกาการแข่งขันโดยแต่ละทีมต้องจัดหามาเอง

                         ๑๐.๑.๖  ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

                        ๑๐.๑.๗  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา

          ข้อ ๑๑   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                         ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                         ๑๑.๒ การแข่งขันทุกครั้งให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ควบคุมทีม ปฏิบัติตามแบบวิธีดำเนินการก่อนเริ่มการแข่งขัน (Count Down to Kick-off) ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนดไว้

                         ๑๑.๓ ให้ผู้จัดการทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันนั้น ส่งรายชื่อผู้เล่นตัวจริง ๑๑ คน 
ผู้เล่นสำรอง ไม่เกิน ๑๔ คน และเจ้าหน้าที่ทีมที่เกี่ยวข้องไม่เกิน ๕ คน การส่งรายชื่อนี้ต้องส่งถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมงของทุกวันที่มีการแข่งขัน 
ณ สนามแข่งขันของคู่นั้นๆ

                         ๑๑.๔ สามารถเปลี่ยนผู้เล่นสำรองได้ไม่เกิน ๕ คน รวมผู้รักษาประตู

                         ๑๑.๕ ระหว่างทำการแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน หรือมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า
๗ คน หลังจากเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามกำหนดและปรับแพ้คะแนนเป็นศูนย์

                         ๑๑.๖ ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะกับความเป็นนักกีฬาที่ดีตลอดเวลา และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                         ๑๑.๗ เมื่อจบการแข่งขันแต่ละครั้ง ผู้เล่นของทีมใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขัน ซึ่งผู้ตัดสินได้คาดโทษใบเหลือง หรือ ใบแดง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา จะออกใบแจ้งการคาดโทษเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบทุกครั้ง

                         ๑๑.๘ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อและลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กำหนดไว้  เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดแข่งขันไว้ ๑๕ นาที ทีมใด
ยังไม่ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๑

                         ๑๑.๙ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้หมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันรายการแข่งขันครั้งถัดไปอีก ๑ ครั้ง

                         ๑๑.๑๐ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และประท้วง  พร้อมการลงโทษ และพิจารณาโทษ ตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และ ข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๑

                         ๑๑.๑๑ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) จะต้องพักการแข่งขันครั้งต่อไป ๑ ครั้ง กรณีได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท และชกต่อยกัน ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป ๒ ครั้ง หรือมากกว่า หากคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน พิจารณาเห็นว่ากระทำผิดร้ายแรง

                         ๑๑.๑๒ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ผู้ตัดสินได้คาดโทษ (ใบเหลือง) และถูกสั่งให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ในการแข่งขันครั้งเดียวกัน จะต้องพักการแข่งขันในครั้งต่อไป ๑ ครั้ง และยังติดคาดโทษ (ใบเหลือง) อีก ๑ ครั้ง

                         ๑๑.๑๓ หากเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬารายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา และให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณา มารยาท วินัย และประท้วง พร้อมการลงโทษ  ประชุมพิจารณาความผิด หากเห็นว่าไม่เพียงพอให้
ลงโทษผู้เข้าแข่งขันนั้นเพิ่มเติมตามกรณี  ซึ่งการพิจารณาของคณะอนุกรรมฝ่ายเทคนิคกีฬา จะต้องดำเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ครั้งนั้นๆ ถ้าคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา มิได้พิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป หลังจากที่หมดสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันตามข้างต้นแล้ว ๑ ครั้ง

          ข้อ ๑๒  รางวัลการแข่งขัน

                   ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                   รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง           พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน            พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง      พร้อมเกียรติบัตร

         ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

         ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

         ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

          ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้   ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

 

                     ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา