โลโก้เว็บไซต์ ที่มาและความสำคัญของกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ที่มาและความสำคัญของกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย


                 

 

                    นับจากการสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ จนเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ พ้นผ่านกาลเวลามาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ตลอดระยะเวลา ๔๓ ปี ถึงแม้วันเวลาและสถานะของสถาบันจะเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา คือ “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนา สามัคคี 9 ราชมงคล” ซึ่งทุกๆปีได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาราชมงคลขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันทั้ง ๙ แห่ง

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ ภายใต้ชื่อ“ล้านนาเกมส์” ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “สานสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนา สร้างสามัคคี ๙ ราชมงคล” การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ประกอบด้วย มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.ตะวันออก, มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ศรีวิชัย, มทร.อีสาน, มทร.
กรุงเทพ และมทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันใน ๑๕ ชนิดกีฬา

          

ประวัติกีฬาราชมงคล

                   กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เริ่มต้นเมื่อปีการศึกษา 2523 ซึ่งขณะนั้นยังใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา โดยเริ่มจากแนวความคิดของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างครู อาจารย์ และนักศึกษา โดยมีวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกรีฑา อธิการบดีในขณะนั้น ได้ให้นโยบายและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาเขต โดยแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์ นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะรู้จักกัน เสริมสร้างความสามัคคี มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยแบ่งกลุ่มดังนี้


•    กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ มี 5 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตภาคพายัพ วิทยาเขตตาก วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตน่าน และวิทยาเขตพิษณุโลก
•    กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตกาฬสินธุ์
•    กลุ่มภาคใต้ มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคใต้และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
•    กลุ่มภาคกลาง มี 16 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครเหนือ วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตพระนครใต้ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยาเขตปทุมธานี วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย
กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค

กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค ครั้งที่ 1

•    กลุ่มภาคกลาง จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2524 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2525 โดยมีศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุนา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการแข่งขันกีฬา 7 ประเภท คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกรีฑา
•    กลุ่มภาคเหนือ วิทยาเขตภาคพายัพ เป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2524
•    กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2524
•    กลุ่มภาคใต้ วิทยาเขตภาคใต้ เป็นเจ้าภาพ

กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค ครั้งที่ 2

•    กลุ่มภาคกลาง วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2525 ถึง 24 มกราคม 2526 พิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ณ สนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีกีฬาแข่งขัน 7 ประเภท (เหมือนครั้งที่ 1)
•    กลุ่มภาคเหนือ วิทยาเขตตาก เป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2525
•    กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2525
•    กลุ่มภาคใต้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ
•    กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค ครั้งที่ 3
•    กลุ่มภาคกลาง วิทยาเขตพณิชยการพระนครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2526
•    กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2542
•    กลุ่มภาคใต้ วิทยาเขตภาคใต้เป็นเจ้าภาพ

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

                   จากการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มภาคต่าง ๆ ได้ดำเนินมาด้วยดีเป็นปีที่ 3 และได้ผลสมความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ทางสถาบันฯ จึงพิจารณาเห็นควรให้มีการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศสถาบันฯ โดยนำนักกีฬาทีมชนะเลิศในกีฬาแต่ละประเภทต่าง ๆ ของแต่ละภาค เป็นตัวแทนมาร่วมการแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2526 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2527 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภทคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และกรีฑา

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2527 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2528 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีกีฬา 8 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา โดยเพิ่มกีฬาแบดมินตัน และเทนนิส

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2528 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2529 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีกีฬา 8 ประเภท เหมือนครั้งที่ 2 โดยในปีการศึกษานี้ตัวแทนนักกีฬาในระดับปริญญาตรีได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเป็น ปีแรกและได้เริ่มเข้าร่วมต่อเนื่องมาทุกปี

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2529 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2530 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีกีฬา 8 ประเภท เหมือนเดิม

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2530 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2531 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีกีฬา 9 ประเภท โดยเพิ่มกีฬาเปตอง

กีฬาราชมงคลเกมส์

                   กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือ ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2531 เนื่องจากในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” จึงเปลี่ยนชื่อการแข่งขัน “กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เป็น “การแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” หรือ “ราชมงคลเกมส์” และในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันกีฬา จากเดิมซึ่งคัดทีมชนะเลิศแต่ละกลุ่มภาคเข้าแข่งขัน มาให้ทุกสถานศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่ต้องมีรอบคัดเลือก โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2532 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีกีฬา 9 ประเภทเหมือนเดิมโดยสถาบันฯ มอบให้วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆเป็นเจ้าภาพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2532 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2533 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีกีฬา 9 ประเภท โดยมีวิทยาเขตโชติเวช เป็นเจ้าภาพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2533 การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้เปลี่ยนมาจัดการแข่งขันในรูปแบบเดิม คือ คัดเลือกทีมของกลุ่มภาคต่างๆ รวมทั้งนักกีฬาระดับปริญญาตรี จากคณะต่างๆ ในสถาบันฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2534 โดยจัดการแข่งขันกีฬา 9 ประเภท เปิดโอกาสให้ทุกสถานศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่ต้องคัดเลือกโดยมีวิทยาเขตนนทบุรี เป็นเจ้าภาพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2534 จัดการแข่งขันเหมือนครั้งที่ 8โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2535 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มีการแข่งขันกีฬา 9 ประเภทโดยวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา เป็นเจ้าภาพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2535 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2536 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษาแข่งขันกีฬา 9 ประเภท โดยวิทยาเขตพระนครใต้ เป็นเจ้าภาพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2536 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2537 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษาแข่งขันกีฬา 9 ประเภท โดยวิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2537 แข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2538 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษาและสนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด โดยเพิ่มกีฬาว่ายน้ำ หมากรุก มวยสากลสมัครเล่นมีวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา 9 ประเภท โดยวิทยาเขต พระนครเหนือเป็นเจ้าภาพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2538 แข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2539 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษาและสนามกีฬาแห่งประเทศไทยมีการแข่งขันกีฬา 13 ชนิดกีฬา โดยเพิ่มกีฬาตะกร้อลอดห่วง

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2539 ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ สถาบันฯ มีนโยบายจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันฯ ออกไปในวิทยาเขตส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสรู้จักวิทยาเขตที่อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค จึงจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2540 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยวิทยาเขตภาคพายัพ เป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา ซึ่งในปีนี้ได้จัดตะกร้อลอดห่วงออก และเพิ่มกีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา คือ กีฬาหมากล้อม แฮนด์บอล

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2540 แข่งขันระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม 2541 ณ สนามกีฬาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา โดยได้บรรจุชนิดกีฬาหมากล้อม และแฮนด์บอลเพิ่มเติม

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16ประจำปีการศึกษา 2541 เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันประหยัด จึงเห็นสมควรงดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศสถาบันฯ แต่ก็ยังเห็นควรปลูกฝังคุณธรรมในใจของนักศึกษา โดยเฉพาะความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ชนะ รู้จักการให้อภัย และส่งเสริมพลานามัย ของนักศึกษา จึงยังคงมีการแข่งขันกีฬาราชมงคลแยกเป็นกลุ่มภาคอยู่ โดยมีวิทยาเขตเข้าร่วมแข่งขันแต่ละกลุ่มดังนี้
- กลุ่มภาคเหนือ มี 6 วิทยาเขต คือ ภาคพายัพ ตาก ลำปาง น่าน พิษณุโลก และเชียงราย มีวิทยาเขตน่านเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2541
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5 วิทยาเขต คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และสกลนคร
- กลุ่มภาคใต้มี 3 วิทยาเขต คือ ภาคใต้ นครศรีธรรม และศรีวิชัย โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2542
- กลุ่มภาคกลาง มี 20 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ พระนครเหนือ นนทบุรี พระนครใต้ โชติเวช ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พณิชยการพระนคร บพิตรพิมุขมหาเมฆ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี พระนครศรีอยุธยาหันตรา ปทุมธานี จันทบุรี เพาะช่าง จักรพงษภูวนารถ อุเทนถวาย เทเวศร์ วังไกลกังวล ศาลายา และสุพรรณบุรี มีวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2542

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2542 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2543 ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2543 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากคณะและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำนวนทั้งสิ้น 15 คณะ 40 วิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขัน 14 ประเภทกีฬา โดยวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ร่วมกับวิทยาเขตส่วนกลางเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยถือปณิธานการแข่งขัน “ราชมงคลสร้างคุณค่า การกีฬาสร้างไมตรี”

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 17 วิทยาเขตภาคใต้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า “สมิหลาเกมส์” ซึ่งจัดประจำปีการศึกษา 2543 ระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม 2544 มีการแข่งขัน 16 ประเภทกีฬาคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทนนิส หมากล้อม เทเบิลเทนนิส หมากรุกไทย ลีลาศ เปตอง ว่ายน้ำ มวยสากล เชียร์ลีดเดอร์ และกรีฑา

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2544 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2545 วิทยาเขตพณิชยการพระนครเป็นเจ้าภาพหลักโดยใช้ชื่อว่า “นางเลิ้งเกมส์” ร่วมกับอีก 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยาเขตไกลกังวล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา 16 ประเภท (เหมือนครั้งที่ 17)

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2545 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2546 วิทยาเขตตากเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับวิทยาเขตภาคพายัพ วิทยาเขตลำปาง สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตน่าน และวิทยาเขตเชียงราย ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา 17 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทนนิส หมากล้อม เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ลีลาศ เปตอง ว่ายน้ำ มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และเชียร์ลีดเดอร์

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2546 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 มกราคม 2547 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี วิทยาเขตนนทบุรี เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตปทุมธานี วิทยาเขตอุเทนถวาย ภายใต้ชื่อว่า “ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20” ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา 17 ชนิดกีฬา (เหมือนครั้งที่ 19)

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2547 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2548 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ภายใต้ชื่อว่า “ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21” ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา 19 ชนิดกีฬา

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2548 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2549 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดแข่งขันระหว่าง 9 มหาวิทยาลัย มีการแข่งขันทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา ภายใต้ชื่อ “ราชมงคลเกมส์’48” ครั้งที่ 22 โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน "ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2549 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน (จัดแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้) จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วงสากล เปตอง กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตซอล และหมากล้อม ภายใต้ชื่อการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคลเกมส์’23 ธัญบุรี 2006” และมีความสำคัญประจำการแข่งขันว่า “ราชมงคลร่วมใจเป็นหนึ่ง” ในปีนี้เองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ได้รับเหรียญทองสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2550 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ว่ายนำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ลีลาศ หมากล้อม (โกะ) ฟุตซอล ประกวดเชียร์ หมากรุกไทย และ ฟุตวอลเลย์ ภายใต้ชื่อการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “สาทรเกมส์ 2007 ” และมีความสำคัญประจำการแข่งขันว่า “พลังแห่งมิตรภาพ คือชัยชนะสู่ความสำเร็จ” โดยมหาวิทยาลัยที่ครองถ้วยพระราชทานฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2551 จัดในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จัดการแข่งขันกีฬา 17 ชนิดกีฬา โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในชื่อว่า "ล้านนาเกมส์ ครั้งที่ 25" โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยที่ครองถ้วยพระราชทานฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2552 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน จัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา และมีการเปลี่ยนแปลงการครองถ้วยพระราชทานจากเดิมที่จะมอบให้แก่มหาวิทยาลัยที่ได้เหรียญทองมากที่สุด เป็นระบบการคิดคะแนนจากเหรียญรางวัลแทน โดยมหาวิทยาลัยที่ได้ครองถ้วยพระราชทาน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ซึ่ง มทร.ล้านนา ได้รับเหรียญทองมากที่สุด คือ 30 เหรียญทอง รองมาคือ มทร.อีสาน 24 เหรียญทอง

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี[1] เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 16 ชนิดกีฬา

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่วนกลาง ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 15 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
 
กีฬาบังคับ 5 ชนิดกีฬา
1.    กีฬากรีฑา 
2.    กีฬาว่ายน้ำ
3.    กีฬาบาสเกตบอล 
4.    กีฬาฟุตบอล 
5.    กีฬาวอลเลย์บอล
 
กีฬาเลือกสากล 8 ชนิดกีฬา
1.    กีฬาเซปักตะกร้อ 
2.    กีฬาตะกร้อลอดห่วง
3.    กีฬาเทนนิส 
4.    กีฬาเทเบิลเทนนิส 
5.    กีฬาแบดมินตัน 
6.    กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
7.    กีฬาเปตอง 
8.    กีฬาฟุตซอล
 
กีฬาเลือกทั่วไป 3 ชนิดกีฬา
1.    กีฬาหมากล้อม
2.    กีฬาหมากฮอส
3.    ครอสเวิร์ด
 
กีฬาไทย 1 ชนิดกีฬา
1.    หมากรุกไทย
 
กำหนดการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ภายใต้ คำขวัญที่ใช้ในการแข่งขัน “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนา สร้างสามัคคี 9 ราชมงคล”

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้ครองถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ได้รับเหรียญทองสูงสุด ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ได้ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ดังนี้ 
 

ครั้งที่

 ปีการศึกษา  เจ้าภาพ  มหาวิทยาลัยที่ได้ครองถ้วย  หมายเหตุ

23

2549 มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา  

24

2550 มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา  

25

2551 มทร.ล้านนา มทร.ล้านนา  

26

2552 มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน  

27

2553 มทร.ตะวันออก มทร.ธัญบุรี  

28

2554 มทร.ศรีวิชัย มทร.ล้านนา  

29

2555 มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา  

30

2556 มทร.อีสาน มทร.ล้านนา  

31

2557 มทร.พระนคร มทร.ล้านนา  

32

2558 มทร.สุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ  

33

2559 มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา