โลโก้เว็บไซต์ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย


ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

*************************

          โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มุ่งเน้นความร่วมมือ ความสัมพันธ์ ความสามัคคี สู่ความเป็นสากล ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

          อาศัยอำนาจตามความ ใน หมวด ๔ ข้อ ๑๗, ๑๘ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้กำหนดบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

                    ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐”

                    ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

                    ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                    ข้อ ๔ บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหริขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

                    ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการบริหาร รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้


หมวด ๑

บททั่วไป

-----------------------------------

                    ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้

                             ๖.๑ มหาวิทยาลัย หมายความถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นสมาชิก ตามข้อ ๑๐ แห่งข่อบังคับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

                             ๖.๒ กีฬามหาวิทยาลัยฯ หมายความถึง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

                             ๖.๓ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ หมายความถึง มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยในแต่ละปี

                             ๖.๔ คณะกรรมการบริหาร หมายความถึง คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

                             ๖.๕ คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา หมายความถึง คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ซึ่งคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง

                             ๖.๖ เจ้าหน้าที่ หมายความถึง บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบและควบคุมดูนักกีฬาในการแข่งขัน

                             ๖.๗ นักศึกษา หมายความถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรืออณุปริญญา หรือ ปริญญาตรี อยู่ในมหาวิทยาลัย

                             ๖.๘ นักศึกษาบัณฑิต หมายความถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่า อยู่ในมหาวิทยาลัย

                             ๖.๙ ปีการศึกษา หมายความถึง ภาคเรียนที่ ๑ หรือ ภาคต้น, ภาคการศึกษาที่ ๒ หรือ ภาคปลาย ภาคการศึกษาที่ ๓ หรือ ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษานั้นๆ

                             ๖.๑๐ ชนิดกีฬา หมายความถึง กีฬาที่กำหนดให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยฯแต่ละครั้ง ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร

                             ๖.๑๑ ประเภทกีฬา หรือ รุ่น หมายความถึง กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิดกีฬานั้นๆ

                             ๖.๑๒ ระเบียบ หมายความถึง ระเบียบการจัดกี่แข่งขันกีฬาแต่ละชนิด ซึ่งออกโดยเจ้าภาพการจัดแข่งขันร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา


หมวด ๒

กำหนดการแข่งขัน

-----------------------------------

                    ข้อ ๗ ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ โดยใช้เวลาจัดการแข่งขันไม่เกิน ๘ วัน รวมวันพิธีเปิดและปิดการแข่งขันด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันตามระยะเวลาดังกล่าวไว้ ให้อยู่ในพินิจของคณะกรรมการบริหาร


หมวด ๓

คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

-----------------------------------

                    ข้อ ๘ ผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นนักศึกษา หรือนักศึกษาบัณฑิต ตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                             ๘.๑ กรณีเป็นนักศึกษาแรกเข้า ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคต้น ของปีการศึกษาที่มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

                             ๘.๒ กรรีไม่ใช่นักศึกษาแรกเข้า ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ หรือภาคต้น ของปีการศึกษาที่มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ และปีการศึกษาก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ๑ ปีจะต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้า ๑๐ หน่วยกิต และ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

                             ๘.๓ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปี โดยให้นับถึง วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน เว้นแต่ ระเบียบชนิดกีฬาใดกำหนดอายุไว้ ต่ำกว่า ๒๘ ปี ให้เป็นไปตามระเบียบชนิดกีฬานั้น

                             ๘.๔ ต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษตัดสิทธิ เข้ารวมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ

(ก.ก.ม.ท.) หรือ การแข่งขันของสมาคมการแข่งขันผู้นั้น เสียสิทธิในการแข่งขันสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือของการกีฬาแห่งประเทศไทย

                                       ทั้งนี้ หากการลงโทษตามวรรคแรก เกิดขึ้นภายหลังวันสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผู้นั้น เสียสิทธิในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในปีนั้นด้วย

                    ข้อ ๙ เป็นนักกีฬาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบชนิดกีฬานั้นๆ

ข้อ ๑๐ นักศึกษา หรือ นักศึกษาบัณฑิตที่สมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ จะสมัครเข้าแข่งขันมหาวิทยาลัยฯ ในนามผู้แทนของมหาลัยได้เพียงมหาลัยเดียวเท่านั้น


หมวด ๔

ข้อยกเว้นในการสมัครเข้าแข่งขัน

-----------------------------------

                    ข้อ ๑๓ นักศึกษา หรือนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ หรือภาคต้น ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ส่งรายชื่อสมัครเข้าแข่งขัน ให้มีสิทธิเข้าแข่งขันได้เป็นครั้งสุดท้ายในปีที่ศึกษาครบตามหลักสูตรการศึกษานั้น

                    ข้อ ๑๔ นักศึกษา หรือนักศึกษาบัณฑิต ที่เป็นนักกีฬาในนามผู้แทนประเทศไทย ซึ่งมีภารกิจต้องไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือลาพักการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคต้น ในปีการศึกษาที่มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ หามีประสงค์ จะสมัครเข้าแข่งขัน ให้อนุมัติต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา โดยมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด


หมวด ๕

ชนิดและประเภทกีฬา

-----------------------------------

ข้อ ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเสนอ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชนิดกีฬา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ก่อนวันเปิดการแข่งขันในปีนั้น ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัน โดยชนิดกีฬาที่ให้จัดและเลือกจัด มีดังนี้

                             ๑๕.๑ กีฬาบังคับ ให้จัดการแข่งขัน ๕ ชนิดกีฬา คือ

                             (๑) กีฬา

(๒) ว่ายน้ำ

(๓) บาสเกตบอล

(๔) ฟุตบอล

(๕) วอลเลย์บอล

                             ๑๕.๒ กีฬาเลือกสากล ให้เลือก อย่างน้อย ๘ ชนิดกีฬา ที่เคยจัดให้มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ หรือซีเกมส์

                             ๑๕.๓ กีฬาเลือกทั่วไป ให้เลือกอย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา คือ

(๑) ครอสเวิร์ด

(๒) บริดจ์

(๓) หมากกระดาน (หมากรุกไทย หมากรุกสากล หมากฮอร์ส หมากล้อมโกะ สามารถเลือกจัด ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ หลายประเภท ก็ได้)

                             ๑๕.๔ กีฬา ให้เลือกอย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา คือ

(๑) ดาบไทย

(๒) ตะกร้อลอดห่วง

(๓) มวยไทยสมัครเล่น

                             ชนิดกีฬาที่มหาลัยเจ้าภาพ เสนอที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ถ้าเป็นชนิดกีฬาที่ไม่เคยจัดให้มีการแข่งขันในกีฬาหาวิทยาลัยฯ มาก่อน ให้จัดการแข่งขันเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนั้น

                    ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหาร ประกาศชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ให้ทุกมหาวิทยาลัยทราบก่อนวันเปิดการแข่งขันในปีนั้น ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน

 


หมวด ๖

การจัดการแข่งขัน

-----------------------------------

ข้อ ๑๘ ชนิดกีฬา ที่จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ มหาวิทยาลัย เว้นแต่ คณะกรรมการบริหารจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๙ ประเภทกีฬา และรุ่น ที่จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัคร และหรือ เข้าแข่งขัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือกติกา ของชนิดกีฬานั้นๆ การแข่งขันกีฬาสาธิต ไม่นับเหรียญรางวัล

                    กรณีที่ระเบียบกีฬาชนิดนั้นๆ ไม่ได้ระบุจำนวนไว้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๓ มหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๐ ให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ประกาศชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ที่สามารถจัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ได้ ให้ทุกมหาวิทยาลัยฯ ทราบก่อนวันเปิดการแข่งขันในปีนั้น ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

                    ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ตลอดจนวิธีการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา


หมวด ๗

การสมัครเข้าแข่งขัน

-----------------------------------

                    ข้อ ๒๑ มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันชนิดกีฬาประเภทกีฬา หรือรุ่นใดให้แจ้งความจำนงต่อเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องไม่น้อยกว่า ๗๕ วัน ก่อนวันเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในปีนั้น

                    ข้อ ๒๒ ให้มหาวิทยาลัยส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามแบบ และภายในระยะเวลาที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกำหนด ทั้งนี้ จะต้องไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ก่อนวันเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในปีนั้น

                             มหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ จะต้องชำระค่าสมาชิกประจำปี ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าธรรมเนียมนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เหมาจ่ายครั้งเดียว มหาวิทยาลัยละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ....... และข้อ ........ ต่อคณะกรรมการบริหารก่อนวันเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ แต่ละครั้ง และให้คณะกรรมการบริหาร มอบเงินดังกล่าวให้กับมหาวิทาลัย เจ้าภาพโยวิธีการที่กรรมการบริหารเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป


หมวด ๘

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่

-----------------------------------

                    ข้อ ๒๓ จำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามระเบียบชนิดกีฬานั้นๆ

                    ข้อ ๒๔ จำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนักกีฬาของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้มีดังต่อไปนี้

                             ๒๔.๑ หัวหน้าคณะนักกีฬา ๑ คน มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดของคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

                             ๒๔.๒ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ตามจำนวนดังนี้

                                       ๒๔.๒.๑ นักกีฬา ๑-๕๐ คน ให้มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ได้ไม่เกิน ๕ คน

                                       ๒๔.๒.๒ นักกีฬา มากกว่า ๕๐ คน ขึ้นไป ให้มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของนักกีฬาทั้งหมด

                             ๒๔.๓ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ไม่เกินกว่าที่คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬากำหนดไว้ในเอกสารสมัครเข้าแข่งขัน และต้องไม่เป็นนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ในทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยอื่น ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้น

                    ข้อ ๒๕ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการตัดสิน

                    ข้อ ๒๖ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะอนุกรรมกี่ฝ่ายเทคนิคกีฬา ต้องไม่เป็นนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ในทีมกีฬา ของมหาวิทยาลัยใด


หมวด ๙

บัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

-----------------------------------

                    ข้อ ๒๗ ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ นำบัตรประจำตัวนักกีฬา หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันออกให้ เพื่อตรวจสอบได้ทุกเวลาหากไปไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ และหากยังไม่สามารถนำมาแสดงได้อีก ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน


หมวด ๑๐

การควบคุมการใช้สารต้องห้าม

-----------------------------------

                    ข้อ ๒๘ ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ อาจพิจารณาจัดให้มีการตรวจการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาตามระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้าม หรือวิธีต้องห้าม ตามแบบสากล


หมวด ๑๑

การประท้วง

-----------------------------------

                    ข้อ ๒๙ การประท้วงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อบังคับ ให้ปฏิบัติดังนี้

                             ๒๙.๑ การประท้วงที่กระทำก่อนหรือระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา ยื่นประท้วง

                             ๒๙.๒ การประท้วงที่กระทำก่อนหรือระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ สิ้นสุดลง ให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ยื่นประท้วง

                             ๒๙.๓ การประท้วงตามข้อ ๒๙.๑ และ ๒๙.๒ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการประท้วงต่อเจ้าภาพการจดแข่งขัน หรือผู้ที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา พร้อมเงินประกัน ๓,๐๐๐ บาท โดยต้องดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนั้น การประท้วงดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงพร้อมการลงโทษ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน การประท้วงที่เป็นผลจะได้เงินประกันคืน หากการประท้วงไม่เป็นผล ให้รับเงินประกันนั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการบริหาร

                             ๒๙.๔ การประท้วงที่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณา

                    ข้อ ๓๐ การประท้วงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขัน ให้ปฏิบัติดังนี้

                             ๓๐.๑ ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือผู้จัดการทีมชนิดกีฬานั้น ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งราบละเอียดหลักฐานประกอบการประท้วง ต่อ ประธานการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น พร้อมเงินประกัน ๓,๐๐๐ บาท โดยต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือกติกาของชนิดกีฬานั้น หากไม่ได้กำหนด ให้ดำเนินการภายใน ๖ ชั่วโมง หลังการแข่งขัน รายการนั้นสิ้นสุดลงให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบด้วย

๑. ประธานจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นประธาน

๒. ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยชนิดกีฬานั้น จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

๓. ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

๔. หัวหน้าผู้ตัดสินชี้ขาด หรือกรรมการผู้ตัดสินที่ได้รับมอบหมายของชนิดกีฬานั้นจำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

๕. เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าว เป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่องประท้วง และรายงานผ่านคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงพร้อมการลงโทษ เพื่อพิจารณา และทำรายงานเสนอคณะกนนมการบริหารเพื่อทราบต่อไป การประท้วงที่เป็นผล จะได้รับเงินประกันนั้นคืน หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกันนั้นเป็นรายได้คณะกรรมการบริหาร

                             ๓๐.๒ การตัดสินของคณะกรรมการ ตามข้อ ๓๐.๑ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

                             ๓๐.๓ การประท้วงที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณา


หมวด ๑๒

การอุทธรณ์

-----------------------------------

                    ข้อ ๓๑ การอุทธรณ์คำตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ตามข้อ ๒๙ ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าคณะนักกีฬา ยื่นอุทธรณ์พร้อมหลักฐาน ต่อคณะกรรมการพิจาณามารยาท วินัย และข้อประท้วงพร้อมหารลงโทษ พร้อมเงินประกัน ๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งตัดสินของคณะอนุกรรมารฝ่ายเทคนิคการกีฬา การอุทธรณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงพร้อมการลงโทษเป็นผู้พิจารณา และข้อเสนอขอความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร การอุทธรณ์ที่เป็นผล จะได้รับ เงินประกันนั้นคืนทั้งหมด หากการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นผล ให้ริบเงินประกันนั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการบริหาร

                    ข้อ ๓๒ การตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ตามข้อ ๓๑ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

                    ข้อ ๓๓ การอุทธรณ์ที่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ช้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณา


หมวด ๑๓

การลงโทษ

-----------------------------------

                    ข้อ ๓๔ มหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน หรือผู้เข้าแข่งขัน ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ ให้พิจารณาลงโทษดังต่อไปนี้

                             ๓๔.๑ มหาวิทยาลัยใดได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการบริหาร ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตามข้อ ๒๑ และเจ้าภาพจัดการแข่งขันประกาศให้มีการแข่งขัน ตามข้อ ๒๐ แล้วหากไม่ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาตัดสิทธิมหาวิทยาลัยนั้น ในการเข้าร่วมการแข่งขันใน ชนิดกีฬา หรือรุ่นนั้นๆ ต่อไปอีก ๑ ปี

                             ๓๔.๒ มหาวิทยาลัยใดส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน ตามข้อ ๒๒ แต่นักกีฬาหรือทีมกีฬาไม่มาทำการแข่งขันตามกำหนด หรือตามคำสั่งของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือตามคำสั่งของกรรมการผู้ตัดสิน ให้ตัดสิทธิผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมกีฬา รวมทั้งกีฬาในทีม ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดประเภท รุ่น ตลอดการแข่งขันในปีนั้น ตลอดการแข่งขันในปีนั้น และเสียสิทธิในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ในปีต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลับเสียสิทธิด้วย

          เว้นแต่ ระเบียบชนิดกีฬาใดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้กำหนดการตามระเบียบชนิดกีฬานั้น

                             ๓๔.๓ กรณีตามข้อ ๓๔.๒ วรรค ๑ ถ้านักกีฬาหรือทีมนักกีฬาไม่มาทำการแข่งขันตามกำหนดเพราะสาเหตุมาจากกรณีดังต่อไปนี้

๑. เจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐบาลหรือโรงพยาบาล

๒. ถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

๓. ติดการสอบประจำภาคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประกาศเป็นทางการ

๔. กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นควรยกเว้นให้

โดยให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ยื่นหลักฐานต่อเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผ่านเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ดังนี้

  • กรณีตาม (๑) และ (๒) ให้ยื่นก่อนวันแรกของการแข่งขันชนิดกีฬานั้นไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง
  • กรณีตาม (๓) ให้ยื่นก่อนวันเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
  • กรณีตาม (๔) ให้ยื่นได้จนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯเว้นแต่ เป็นการเจ็บป่วยระหว่างการแข่งขัน ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือผู้จัดการทีมชนิดกีฬานั้น ยื่นหลักฐานต่อฝ่ายจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ
  • ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมนักกีฬา รวมทั้งนักกีฬาในทีม ตลอดจนมหาวิทยาลัย จะได้รับการยกเว้นการตัดสิทธิ ตามข้อ ๓๔.๒

                             ๓๔.๓ มหาวิทยาลัยใดปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้นักกีฬาของตนมีสิทธิเข้าร่วมการ

แข่งขัน ให้ตัดสิทธิมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ให้ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯในชนิดกีฬานั้น ต่อไปอีก ๒ ปี

                             ๓๔.๕ มหาวิทยาลัยใดส่งนักกีฬา ซึ่งไม่ใช่นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน ให้ตัดสิทธิมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ให้เข้าร่วมกาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในปีต่อไปในชนิดกีฬานั้น ๆ ๑ ปี

                             ๓๔.๖ กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขัน ฝ่าฝืนข้อบังคับ ในหมวด ๓ หรือหมวด ๔

                      ๑. ให้ผู้สมัครหรือผู้เข้าแข่งขัน เสียสิทธิในการสมัครเข้าแข่งขัน หรือเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯในปีนั้น ในทุกชนิดกีฬา หากผู้สมัครเข้าแข่งขัน หรือผู้เข้าแข่งขันที่ถูกลงโทษ ดังกล่าวข้างต้น ยังฝ่าฝืนข้อบังคับในหมวด ๓ หรือ หมวด ๔ อีก ให้ตัดสิทธิไม่ให้ผู้สมัครเข้าแข่งขัน หรือ ผู้เข้าแข่งขันนั้น ซึ่งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯเป็นผู้จัดตลอดไป

                      ๒. ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ และ

ต้นสังกัด เพื่อสอบสวนความผิดตามวินัยตามความเหมาะสม

                      ๓. สำหรับผลการแข่งขัน ให้ปรับผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือทีมนักกีฬานั้น เป็นแพ้

ทุกครั้งที่ได้แข่งขันมาแล้วในรอบนั้น ส่วนกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น

                     ๔. หากผู้เข้าแข่งขันหรือทีมนักกีฬา ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ ได้รับรางวัลหรือได้รับตำแหน่งใดในการแข่งขัน ให้ถือว่ารางวัลหรือตำแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้คืนรางวัลที่ได้รับกับคณะกรรมการบริหาร

                             ๓๔.๗ ผู้เข้าแข่งขันที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ในข้อ ๒๔.๓ หรือ ๒๕ หรือ ข้อ ๒๖ หรือ ข้อ ๓๔.๔ หรือ ข้อ ๓๔.๕ ให้ปรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือทีมกีฬานั้น เป็นแพ้ทุกครั้งที่ได้แข่งขันมาแล้วในรอบนั้น ส่วนกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น หากผู้เข้าแข่งขันหรือทีมกีฬานั้น ได้รับรางวัลหรือได้รับตำแหน่งใดในการแข่งขัน ให้ถือว่ารางวัลหรือตำแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้คืนรางวัลที่ได้รับกับคณะกรรมการบริหาร

                             ๓๔.๘ การลงโทษตามหมวด ๑๐ ให้เป็นไปตามระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้าม หรือ วิธีต้องห้าม ซึ่งออกโดยคณะอนุกรรมการฝายการแพทย์ ที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง

                             ๓๔.๙ เจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันในกีฬาชนิดนั้น ๆ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬากลาง อาจพิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี แล้วทำความเห็นให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดเป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี และเสนอให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี

                            ๓๔.๑๐ ผู้เข้าแข่งขันประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง เช่น ชกต่อย ทำร้ายร่างกายใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือแสดงกริยาไม่สุภาพ ต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ หรือผู้อื่นในสนามแข่งขัน ให้ได้รับโทษตามระเบียบชนิดกีฬานั้น และให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี หากคณะอนุกรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาพิจารณาเห็นว่า การลงโทษในเบื้องต้นนั้นยังไม่เพียงพอ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

                              ๓๔.๑๑ กรณีที่นักกีฬา หรือ ทีมกีฬาใด ทำการแข่งขันโดยไม่สมศักดิ์ศรีของนักกีฬา เพื่อที่จะไม่เอาชนะ ตามการรายงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือกรรมการผู้ตัดสิน

๑. ให้ตัดสิทธินักกีฬา หรือ ทีมกีฬานั้น รวมทั้งนักกีฬาในทีม ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิด ประเภท รุ่น ตลอดการแข่งขันในปีนั้น และเสียสิทธิในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในปีต่อไปอีก ๑ ปี

๒. ให้ตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ทีม ไม่ให้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯในปีนั้น และในปีต่อไปอีกไม่เกิน ๒ ปี

๓. สำหรับผลการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อ ๓๔.๖(๓) และ (๔)

๓๔.๑๒ การกระทำในข้อ ๓๔.๑๐ วรรค ๑ ถ้าได้กระทำภายในบริเวณจัดการแข่งขันให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาลงทาตามสมควรแก่กรณี

                            ๓๔.๑๓ กรณีการกระทำความผิดอื่นใด ที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม


หมวด ๑๔

รางวัล

-----------------------------------

                  ข้อ ๓๕. ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จัดรางวัลในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

๑. รางวัลที่ ๑     เหรียญชุบทอง

๒. รางวัลที่ ๒     เหรียญชุบเงิน

๓. รางวัลที่ ๓     เหรียญชุบทองแดง

ข้อ ๓๖. ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จัดทำเอกสารรับรอง และเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

๑. ใบรับรองผลการแข่งขัน ให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ที่ ๑ ถึง ที่ ๓ ในทุกชนิดประเภท และรุ่น หรือ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือกติกาการแข่งขันชนิดกีฬานั้นๆ

๒. เกียรติบัตรที่แสดงว่าเข้าร่วมการแข่งขัน ให้กับนักกีฬา และ เจ้าหน้าที่

ข้อ ๓๗. ให้คณะกรรมการบริหาร จัดรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดีเด่น ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร


หมวด ๑๕

อำนาจหน้าที่

-----------------------------------

                    ข้อ ๓๘. ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่าง ๆ ขึ้นเพื่อ

ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบโดยเคร่งครัด

                    ข้อ ๓๙. ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ทำรายงานผลการแข่งขัน สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ และรายงานกรณีมีผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ ต่อคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายเทคนิคการกีฬา ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯครั้งนั้นสิ้นสุดลง

                    ข้อ ๔๐. ให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ออกระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ ประกาศ หรือคำสั่งอื่น ๆ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ

                    ข้อ ๔๑. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

การวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศ ณ   วันที่ ........................................ พ.ศ. ........

 

 

 

(                                   )

ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา