โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

***********************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความใน  หมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔”

          ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                 ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

         ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน                                                                                    

                  ๕.๑ ทีมชาย

                  ๕.๒ ทีมหญิง

         ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

          ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

         ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                  ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๕ คน

                  ๗.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ ๑๒ คน จากรายชื่อตามข้อ ๗.๑ ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาในวันประชุมผู้จัดการทีม

                  ๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันตามข้อ ๗.๒ ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

                  ๗.๔ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน

                  ๗.๕ นักกีฬาต้องอยู่ในสนามแข่งขันได้ไม่เกิน ๕ คน และไม่น้อยกว่า ๓ คน ผู้เล่นสำรอง ๗ คน ต้องสวมเสื้อสีแตกต่างจากผู้เล่นในสนาม เก้าอี้นั่งสำรองจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ คน

         ข้อ ๘  วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                  ๘.๑ กรณีมีจำนวนทีมเข้าแข่งขัน ๙ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                        ๘.๑.๑ รอบแรก  ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สายๆ ละ ๓ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดเลือกผู้มีคะแนนที่ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบสองต่อไป

                        ๘.๑.๒ รอบสอง แบ่งเป็น ๘ ทีม ให้ทีมที่มีคะแนนที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบสองได้เป็น ๖ ทีม และคัดอันดับที่ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเข้ารอบสอง รวมเป็น ๘ ทีม ใช้วิธีการแข่งขันแบบ แพ้คัดออก โดยแบ่งคู่แข่งขันดังนี้

                             คู่ที่  ๑๐  ที่  ๑  สาย  A – ที่  ๓  (ดีที่สุดอันดับ ๑)

                             คู่ที่  ๑๑  ที่  ๒  สาย  A – ที่  ๑  สาย B

                             คู่ที่  ๑๒  ที่  ๒  สาย  B – ที่  ๒  สาย C

                             คู่ที่  ๑๓  ที่  ๑  สาย  C – ที่  ๓  (อันดับ ๒)

หมายเหตุ :  กรณีที่ ๑ สาย A พบที่ ๓ (ที่ดีที่สุดอันดับ ๑) หรือที่ ๑ สาย C พบที่ ๓ (อันดับ ๒) เป็นคู่แข่งขันที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรก ให้มีการเปลี่ยนแปลงสลับคู่แข่งระหว่างคู่ที่ ๑๐ และคู่ที่ ๑๓

                        ๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดท้าย

                             คู่ที่  ๑๔  ผู้ชนะคู่ที่  ๑๐ – ผู้ชนะคูที่  ๑๒

                             คู่ที่  ๑๕  ผู้ชนะคู่ที่  ๑๑ – ผู้ชนะคูที่  ๑๓

                        ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับ ๑ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓

                        ๘.๑.๕ การแข่งขันในรอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้หาผู้ชนะโดยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพ้ชนะโดยไม่มีการต่อเวลา

                        ๘.๑.๖ การจับฉลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                                (๑)  ลำดับที่  ๑  ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับฉลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย กรณีอันดับสามมี ๒ ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากให้เหลือ ๑ ทีม

                                (๒) ลำดับที่  ๒  ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพ จับฉลากเข้าสายอีก ๓ ทีม

                                (๓) ลำดับที่  ๓  ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับฉลากเข้าสาย

                        ๘.๑.๗ คะแนนที่จากการแข่งขัน

                                        ทีมชนะได้        ๓        คะแนน

                                        ทีมที่เสมอได้      ๑        คะแนน

                                        ทีมที่แพ้ได้        ๐        คะแนน

                       ๘.๑.๘ กรณีทีมเข้ารอบสองมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาดังนี้

                                (๑) ผลการแข่งขันระหว่างคู่นั้น กรณีคะแนนเท่ากัน ๒ ทีม และหากเสมอกันให้พิจาณาข้อถัดไป

                                (๒)  กรณีมากกว่า ๒ ทีมให้นับผลต่างประตูได้เสีย

                                (๓)  หากผลต่างประตูได้เสียยังเสมอกันอีกนับประตูได้

                                (๔)  หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกนับคะแนนแฟร์เพลย์ จากการได้ใบเหลือง ใบแดงของผู้เล่นในทีมและเจ้าหน้าที่ของทีม โดยพิจารณาดังนี้

                                        - ใบเหลือง ๑ ใบ                                         ตัด      ๒        คะแนน

                                        - ใบแดงจากการโดน ๒ ใบเหลือง                      ตัด      ๔        คะแนน

                                        - ใบแดงโดยตรง                                          ตัด      ๖        คะแนน

                                        - ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง                          ตัด      ๘        คะแนน

                                        - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท                          ตัด      ๑๒      คะแนน

                                        - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกให้ออกจากสนาม   ตัด      ๑๖      คะแนน

                                (๕)  หากข้อ (๑) – (๔) ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้จับสลาก

                       ๘.๑.๙ การหาทีมอันดับ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม ให้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาข้อ ๘.๑.๘ ข้อ (๒) (๓) (๔) (๕)

                  ๘.๒ กรณีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                              ๘.๒.๑  รอบแรก  ให้จัดการแข่งขันออกเป็น  ๒  สาย  ให้แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่  ๑  และ  ๒  ของแต่ละสาย  เข้ารอบรองชนะเลิศ 

                              ๘.๒.๒  การจับฉลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                                        (๑)  ลำดับที่  ๑  ทีมที่ชนะเลิศ  และรองชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ผ่านมา  ให้จับฉลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย

                                        (๒)  ลำดับที่  ๒  ทีมเจ้าภาพมีสิทธิเลือกสายการแข่งขันได้  จากนั้นทีมที่เหลือจับฉลากเข้าสาย

                             ๘.๒.๓  รอบรองชนะเลิศ

                                       คู่ที่ ๑ ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ สาย A พบกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ สาย B

                                       คู่ที่ ๒ ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ สาย B พบกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ สาย A

                             ๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงชนะเลิศอันดับ ๑ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับที่ ๓

                              ๘.๒.๕ การนับคะแนนแข่งขัน เพื่อหาทีมเข้ารอบมีหลักเกณฑ์ กรณีในแต่ละมีทีมคะแนนเท่ากันมากกว่า ๑ ทีม ให้พิจารณา ดังนี้

                                       (๑)  รอบแรก

                                                ทีมที่ชนะได้       ๓        คะแนน

                                                ทีมที่เสมอได้      ๑        คะแนน

                                                ทีมที่แพ้                    ไม่ได้คะแนน

                                       (๒)  ในรอบแรกของการแข่งขัน มีผลแพ้ชนะกัน หากมีคะแนนเท่ากัน หาทีมเข้ารอบต่อโดย

                                                ก. พิจารณาผลการแข่งขันระหว่างคู่กรณี เสมอคะแนนเท่ากันแค่ ๒ ทีม

                                                ข. นับผลต่างประตูได้เสีย

                                                ค. นับประตูได้

                                                ง. หากยังเสมอกันอีกนับคะแนนแฟร์เพลย์ จากการได้ใบเหลือง ใบแดงของผู้เล่นในทีมและเจ้าหน้าที่ของทีม โดยพิจารณาดังนี้

                                       - ใบเหลือง ๑ ใบ                                         ตัด      ๒        คะแนน

                                       - ใบแดงจากการโดน ๒ ใบเหลือง                      ตัด      ๔        คะแนน

                                       - ใบแดงโดยตรง                                          ตัด      ๖        คะแนน

                                       - ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง                          ตัด      ๘        คะแนน

                                       - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท                          ตัด      ๑๒      คะแนน

                                       - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกให้ออกจากสนาม   ตัด      ๑๖      คะแนน

จ. หากข้อ ก – ง ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้ใช้การจับฉลาก

                              ๘.๔.๕  กรณีมีทีมแข่งขัน ๑ – ๓ ทีม ไม่จัดการแข่งขัน

                              ๘.๔.๖  ในวันประชุมผู้แทนทีม ให้แต่ละทีมส่งผู้แทนทีมซึ่งเป็นผู้จัดการทีม หรือผู้ควบคุมทีมหรือ ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เท่านั้น เป็นผู้ร่วมประชุม

                              ๘.๔.๗  การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ครึ่งๆ ละ ๒๐ นาที  โดยหยุดพักระหว่างครึ่ง ไม่เกิน ๑๐ นาที การหยุดเวลากระทำในกรณีต่อไปนี้

                                        -  ขอเวลานอก

                                        -  การบาดเจ็บรุนแรง

                                        -  มีการประท้วง

                                        -  นาทีที่ ๑๙ ของครึ่งเวลาแรก และของครึ่งเวลาหลัง เวลาจะเดินก็ต่อเมื่อลูกบอลได้เคลื่อนเข้าสู่การเล่น

          ข้อ ๙  กำหนดการแข่งขัน

                   คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ๑๐.๑ ชุดแข่งขัน

                   ๑๐.๑.๑ ให้แต่ละทีมเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด ในกรณีมีชุดแข่งขันชุดเดียวและมีสีคล้ายคลึงกันให้ทีมที่ชื่อตามหลังตามกำหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขันเพื่อความสะดวกในการตัดสิน

                   ๑๐.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                   ๑๐.๑.๓ ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา จะไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน

                   ๑๐.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

          ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา 

        ข้อ ๑๑  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

          ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

          ๑๑.๒ ในการแข่งขันทุกครั้ง ให้ผู้ควบคุมทีมปฏิบัติตามแบบวิธีดำเนินการก่อนเริ่มการแข่งขัน(Count Down to Kick-off) ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กำหนดให้ โดยต้องดำเนินตามรายการที่ต้องปฏิบัติก่อนการแข่งขัน ๒๐ นาที

          ๑๑.๓ ผู้เล่นสำรองเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เล่นที่จะทำการเปลี่ยนตัว  ต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ในสนามออกจากสนามแข่งขันก่อน  ผู้เล่นสำรองจะลงในสนาม จะต้องเข้า-ออกในเขตเทคนิคของตนเองเท่านั้น แต่ถ้ามีการบาดเจ็บสาหัส ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บจะออกตรงไหนก็ได้เมื่อผู้ตัดสินอนุญาต เมื่อจะกลับเข้าสนามต้องมาเข้าในเขตเทคนิคตัวเองเท่านั้น

          ๑๑.๔ ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน หรือมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ คน หลังจากเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามกำหนดและปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน

          ๑๑.๕ การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะกับการเป็นนักกีฬาที่ดีตลอดเวลา และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

          ๑๑.๖ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขัน ซึ่งผู้ตัดสินได้ตักเตือนเป็นทางการโดยแสดงใบเหลืองจะได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการ โดยคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้งและหากมีการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สองในครั้งต่อๆ ไปของการแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธ์มิให้ร่วมในการแข่งขันที่ทีมของตนจะต้องแข่งขันตามกำหนดการครั้งต่อไป ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ

          ๑๑.๗ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อและลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กำหนดไว้  เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดแข่งขันไว้ ๑๕ นาที ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้น เป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๑

          ๑๑.๘ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) ครบ ๒ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในครั้งเดียวกันหรือคนละครั้ง จะต้องถูกพักการแข่งขันในครั้งต่อไป ๑ ครั้ง

          ๑๑.๙ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) จะต้องพักการแข่งขันครั้งต่อไป ๑ ครั้ง หรือมากกว่า หากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา พิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง

          ๑๑.๑๐ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) และถูกสั่งให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ในการแข่งขันครั้งเดียวกัน จะต้องพักการแข่งขันในครั้งต่อไป ๑ ครั้ง และยังติดคาดโทษ (ใบเหลือง) อีก ๑ ครั้ง

          ๑๑.๑๑ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬารายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ๑๑.๑๒ หากเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬารายงานให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน และให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ประชุมพิจารณาความผิด หากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้ลงโทษผู้เข้าแข่งขันนั้นเพิ่มเติมตามแต่กรณี ซึ่งการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน จะต้องดำเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันครั้งนั้นๆ ถ้าคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน มิได้พิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป หลังจากที่หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันตามข้างต้นแล้ว ๑ ครั้ง

        ข้อ ๑๒  รางวัลการแข่งขัน

          ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                   รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง          พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน           พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง      พร้อมเกียรติบัตร

        ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

          ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

        ข้อ ๑๔  การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

        ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

          ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้   ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ  ณ  วันที่  เดือน    พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา