โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

                   ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

***************************

 

                 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

                 ข้อ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔”

                 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

                 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                 ข้อ ๔ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                            ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                             ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) ซึ่งสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

                 ข้อ ๕ ประเภทการแข่งขัน

                        ๕.๑ ประเภทลู่บุคคลชาย มีรายการแข่งขัน ดังนี้

                             ๕.๑.๑             ฟรีสไตล์                    ๕๐     เมตร

                             ๕.๑.๒             ฟรีสไตล์                    ๑๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๓             ฟรีสไตล์                    ๒๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๔             ฟรีสไตล์                    ๔๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๕             กรรเชียง                     ๕๐    เมตร

                             ๕.๑.๖             กรรเชียง                    ๑๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๗             กรรเชียง                    ๒๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๘             กบ                          ๕๐     เมตร

                             ๕.๑.๙             กบ                          ๑๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๑๐           กบ                          ๒๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๑๑           ผีเสื้อ                        ๕๐    เมตร

                             ๕.๑.๑๒           ผีเสื้อ                       ๑๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๑๓           ผีเสื้อ                       ๒๐๐    เมตร

                             ๕.๑.๑๔           เดี่ยวผสม                   ๒๐๐    เมตร

                        ๕.๒ ประเภทลู่บุคคลหญิง มีรายการแข่งขัน ดังนี้

                             ๕.๒.๑             ฟรีสไตล์                     ๕๐    เมตร

                             ๕.๒.๒             ฟรีสไตล์                    ๑๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๓             ฟรีสไตล์                    ๒๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๔             ฟรีสไตล์                    ๔๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๕             กรรเชียง                     ๕๐    เมตร

                             ๕.๒.๖             กรรเชียง                   ๑๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๗             กรรเชียง                   ๒๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๘             กบ                           ๕๐    เมตร

                             ๕.๒.๙             กบ                         ๑๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๑๐           กบ                         ๒๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๑๑           ผีเสื้อ                         ๕๐    เมตร

                             ๕.๒.๑๒           ผีเสื้อ                       ๑๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๑๓           ผีเสื้อ                       ๒๐๐    เมตร

                             ๕.๒.๑๔           เดี่ยวผสม                   ๒๐๐    เมตร

                        ๕.๓ ประเภทลู่ทีมชาย มีรายการแข่งขัน ดังนี้

                             ๕.๓.๑             ผลัดฟรีสไตล์               ๔ X ๑๐๐        เมตร

                             ๕.๓.๒             ผลัดผสม                   ๔ X ๑๐๐        เมตร

                        ๕.๔ ประเภทลู่ทีมหญิง มีรายการแข่งขัน ดังนี้

                             ๕.๓.๑             ผลัดฟรีสไตล์               ๔ X ๑๐๐        เมตร

                             ๕.๓.๒             ผลัดผสม                   ๔ X ๑๐๐        เมตร

                 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                             ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ข้อ ๗ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                                    ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันตามประเภทที่จัดแข่งขัน นักกีฬาชายไม่เกิน ๑๕ คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑๕ คน

                             ๗.๒ ประเภทบุคคล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน

                                    ๗.๓ ประเภททีม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๑ ทีม และส่งผู้เล่นสำรองได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน

                             ๗.๔ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน

                 ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                             ๘.๑ รายการแข่งขัน ให้มีการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๒ วัน แต่ไม่เกิน ๓ วัน

                             ๘.๒ ในการแข่งขันรอบคัดเลือก คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้ดำเนินการจับสลากเลือก ลู่ว่ายเอง และในการแข่งขันรอบต่อไปให้จัดลู่ว่ายตามสถิติการการแข่งขันรอบที่ผ่านมา

                             ๘.๓ การนับเหรียญรางวัล ให้ปฏิบัติดังนี้

                                                ๘.๓.๑ ประเภทบุคคล ต้องมีมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ – ๙ มหาวิทยาลัย จึงจะนับเหรียญรวม ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๑ – ๓ มหาวิทยาลัย ไม่จัดแข่งขัน (การนับจำนวนมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขัน หมายถึง มีมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขันในสระว่ายน้ำจริงตามรายการนั้นๆ)

                                      ๘.๓.๒ ประเภทผลัด ต้องมีมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ – ๙ มหาวิทยาลัย จึงจะนับเหรียญรวม ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๑ - ๓ มหาวิทยาลัย ไม่จัดแข่งขัน (การนับจำนวนมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขัน หมายถึง มีมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขันในสระว่ายน้ำจริงตามรายการนั้นๆ)

                             ๘.๔ เมื่อหมดเวลารายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา ๑. ประเภทบุคคล รายงานตัวก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ประเภททีม รายงานตัวก่อนการแข่งขัน ๔๐ นาที การรายงานตัวนักกีฬาต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ยกเว้น นักกีฬากำลังแข่งขันรายการอื่นๆ ขณะนั้นให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ประสานงานรายงานตัวแทนได้ ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวไม่เกิน ๘ คนหรือ ๘ ทีม ให้ยกไปทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

                             ๘.๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                             ๘.๖ ในการแข่งขันแต่ละวัน ภาคเช้าให้แข่งขันรอบคัดเลือก และภาคบ่ายให้แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

                             ๘.๗ การแข่งขันรอบคัดเลือก ให้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ทำเวลาได้ดีที่สุด ๘ ลำดับแรกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

                             ๘.๘ รายการใดมีผู้เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกไม่เกิน ๘ คน หรือ ๘ ทีม ให้ไปชิงชนะเลิศในรอบบ่ายโดยคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา จะเรียกนักกีฬาที่ได้มารายงานตัวในรายการนั้นๆ ทำการจับฉลากลู่ว่าย (การจับฉลากลู่ว่าย ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นกระทำแทนโดยเด็ดขาด)

                             ๘.๙ มหาวิทยาลัยใด ส่งรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำใน Entry From By Name แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าถอนตัวไม่เข้าแข่งขันให้ ตัดสิทธิ์ตัวบุคคล และมหาวิทยาลัยในรายการนั้นเป็นเวลา ๑ ปี

                 ข้อ ๙ กำหนดการแข่งขัน

                             คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้กำหนดเวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                   ๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

                        ๑๑.๒  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา

                 ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                   ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                   ๑๑.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อและลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กำหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดแข่งขันไว้ ๑๕ นาที ทึมใดยังไม่ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๑๑.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้หมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันรายการแข่งขันครั้งถัดไปอีก ๑ รายการ

                   ๑๑.๔ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่  ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน

                   ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                             รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง          พร้อมเกียรติบัตร

                             รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน           พร้อมเกียรติบัตร

                             รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง      พร้อมเกียรติบัตร

                 ข้อ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

                 ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑     แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

                ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

 

                     ประกาศ  ณ วันที่         พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา