โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
**************************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔”

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๔ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                   ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ก คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย กำหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

         

          ข้อ ๕ ประเภทการแข่งขัน

         ๕.๑ ทีม             ชาย – หญิง

         ๕.๒ คู่               ชาย – หญิง

         ๕.๓ บุคคล        ชาย – หญิง

         ๕.๔ คู่ผสม

 

          ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                  ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๑

         

          ข้อ ๗ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                   ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน ๔ คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๔ คน

                   ๗.๒ ประเภททีมชายและหญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ ๑ ทีม แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน ๔ คน และไม่น้อยกว่า ๓ คน

                   ๗.๓ ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คู่ โดยให้ใช้นักกีฬาจากประเภททีม ยกเว้นมหาลัยไม่ส่งประเภททีม

                   ๗.๔ ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ คน โดยให้ใช้นักกีฬาประเภททีม ยกเว้นมหาลัยไม่ส่งประเภททีม

                   ๗.๕ ให้แต่ละมหาลัยยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันประเภทคู่ชาย คู่หญิง คู่ผสม และประเภทบุคคล ก่อนการแข่งขันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจำนวนคู่ หรือบุคคล ที่มหาวิทยาลัยนั้นแจ้งความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน

                   ๗.๖ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๒ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน

 

         ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                  ๘.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๘.๒ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ร่วมกับ สมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ก คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย โดยให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดวิธีการแข่งขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการแข่งขันตามความจำเป็น

 

          ข้อ ๙ กำหนดการแข่งขัน

                   คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้กำหนดเวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                   ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน

                   ๑๐.๒ ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดกีฬา หรือชุดที่สุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงขาสั้น และห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ

                    ๑๐.๓ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคน ที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

                    ๑๐.๔ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยเป็นอุปกรณ์แข่งขันที่สมาคมกีฬาประเภทนั้นๆ ให้การรับรอง หรือเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันรับรองมาตรฐานสำหรับใช้ในการแข่งขัน

         

          ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                   ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                   ๑๑.๒ ตลอดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้อง ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                   ๑๑.๓ ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ก่อนเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หรือตามที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนด

                   ๑๑.๔ ห้ามนำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าไปในบริเวณแข่งขันโดยเด็ดขาด

                   ๑๑.๕ ไม่อนุญาตให้ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสนามแข่งขัน

                   ๑๑.๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษ ในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาตามหมวด ๑๓ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 

 

          ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน

                   ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                  รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง พร้อมเกียรติบัตร

                  รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน พร้อมเกียรติบัตร

                  รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง พร้อมเกียรติบัตร

 

          ข้อ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

          ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่ง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

          ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

          ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคำนวินิจฉัยชี้ขาดให้ ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ ณ วันที่      เดือน            พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา