โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกรีฑา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกรีฑา


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกรีฑา  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

***********************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกรีฑา  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความใน  หมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกรีฑา  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

          ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                 ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ซึ่งสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

          ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน

                 ๕.๑ ประเภทลู่บุคคลชาย  มีรายการแข่งขัน  ดังนี้                                                     

                       ๕.๑.๑  วิ่ง       ๑๐๐    เมตร

                       ๕.๑.๒  วิ่ง       ๒๐๐    เมตร

                       ๕.๑.๓  วิ่ง      ๔๐๐    เมตร

                       ๕.๑.๔  วิ่ง      ๘๐๐    เมตร

                       ๕.๑.๕  วิ่ง   ๑,๕๐๐    เมตร

                       ๕.๑.๖  วิ่ง    ๕,๐๐๐   เมตร

                       ๕.๑.๗  วิ่ง  ๑๐,๐๐๐   เมตร

                 ๕.๒ ประเภทลู่บุคคลหญิง  มีรายการแข่งขัน  ดังนี้

                       ๕.๒.๑  วิ่ง        ๑๐๐  เมตร

                       ๕.๒.๒  วิ่ง        ๒๐๐  เมตร

                       ๕.๒.๓  วิ่ง        ๔๐๐  เมตร

                       ๕.๒.๔  วิ่ง        ๘๐๐  เมตร

                       ๕.๒.๕  วิ่ง     ๑,๕๐๐  เมตร

                       ๕.๒.๖  วิ่ง     ๕,๐๐๐  เมตร

                       ๕.๒.๗  วิ่ง   ๑๐,๐๐๐  เมตร

                 ๕.๓ ประเภทลู่ทีมชาย  มีรายการแข่งขัน  ดังนี้

                       ๕.๓.๑  วิ่งผลัด         ๔ x ๑๐๐    เมตร

                       ๕.๓.๒  วิ่งผลัด         ๔ x ๔๐๐    เมตร

                       ๕.๓.๓  วิ่งผลัด         ๓ x ๘๐๐    เมตร

                       ๕.๓.๔  วิ่งผลัดเมดเลย์ (medley) (๑๐๐ เมตร  ๒๐๐ เมตร ๓๐๐  เมตร  และ ๔๐๐ เมตร)

                 ๕.๔ ประเภทลู่ทีมหญิง  มีรายการแข่งขัน  ดังนี้

                       ๕.๔.๑  วิ่งผลัด         ๔ x ๑๐๐    เมตร

                       ๕.๔.๒  วิ่งผลัด         ๔ x ๔๐๐    เมตร

                       ๕.๓.๓  วิ่งผลัด         ๓ x ๘๐๐    เมตร

                       ๕.๔.๔  วิ่งผลัดเมดเลย์ (medley) (๑๐๐ เมตร  ๒๐๐ เมตร ๓๐๐  เมตร  และ ๔๐๐ เมตร)

                 ๕.๕ ประเภทลานบุคคลชาย  มีรายการแข่งขัน  ดังนี้

                       ๕.๕.๑  ทุ่มน้ำหนัก

                       ๕.๕.๒  ขว้างจักร

                       ๕.๕.๓  พุ่งแหลน

                       ๕.๕.๔  กระโดดไกล

                       ๕.๕.๕  เขย่งก้าวกระโดด

                       ๕.๕.๖  กระโดดสูง

                 ๕.๖ ประเภทลานบุคคลหญิง  มีรายการแข่งขัน  ดังนี้

                       ๕.๖.๑  ทุ่มน้ำหนัก

                       ๕.๖.๒  ขว้างจักร

                       ๕.๖.๓  พุ่งแหลน

                       ๕.๖.๔  กระโดดไกล

                       ๕.๖.๕  เขย่งก้าวกระโดด

                       ๕.๖.๖  กระโดดสูง

 

         ข้อ ๖   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

          ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันตามประเภทที่จัดแข่งขันนั้น  โดยจำกัดจำนวน  ดังนี้

                 ๗.๑ ประเภทบุคคล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน ไม่จำกัดรายการแข่งขัน

                 ๗.๒ ประเภททีม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม 

                 ๗.๓ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วย  ผู้ฝึกสอน ๓ คน

 

          ข้อ ๘   วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                 ๘.๑ รายการแข่งขัน  ให้มีการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๒ วัน  แต่ไม่เกิน ๓ วัน

                 ๘.๒ ในการแข่งขันรอบคัดเลือก  คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้ดำเนินการจับสลากเลือกช่องวิ่งเอง  และในการแข่งขันรอบต่อไป  ให้จัดช่องวิ่งตามสถิติการแข่งขันรอบที่ผ่านมาโดยเรียงลำดับจากช่องวิ่ง ๓ หรือ ๔ และ ๒, ๑,๕, ๖, ๗, และ ๘

                 ๘.๓ ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ครบในรอบคัดเลือก  คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาจะจัดพวกเข้าแข่งขันให้ใหม่ตามความเหมาะสม

                 ๘.๔ การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันประเภทลู่เข้ารอบสุดท้าย  ให้ทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันประเภทลู่บุคคลในรายการแข่งขันวิ่งระยะไม่เกิน ๘๐๐ เมตร  และประเภททีม ดังนี้

                       ๘.๔.๑ กรณีการคัดเลือก ๒ กลุ่ม ให้คัดผู้ชนะที่ ๑-๓ ของแต่ละกลุ่ม และผู้ที่ทำเวลาดีอีก ๒ คน เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

                       ๘.๔.๒ กรณีการคัดเลือก ๓ กลุ่ม ให้คัดผู้ชนะที่ ๑-๒ ของแต่ละกลุ่ม และผู้ที่ทำเวลาดีอีก ๒ คน เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

                       ๘.๔.๓ กรณีการคัดเลือก ๔ กลุ่ม ให้คัดผู้ชนะที่ ๑ ของแต่ละกลุ่ม และผู้ที่ทำเวลาดีอีก ๔ คน เข้าแข่งขันในรอบต่อไป

                 ๘.๕ ในกรณีที่มีทีมแข่งขันน้อยกว่า ๔ ทีม (๑ - ๓ ทีม) ไม่จัดการแข่งขัน

                 ๘.๖ เมื่อหมดเวลารายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวไม่เกิน ๘ ช่องวิ่งหรือ ๘ ทีม  ให้ยกไปทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

                 ๘.๗ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาที่จัดการแข่งขันกรีฑาพิจารณาดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

         ข้อ ๙  กำหนดการแข่งขัน

                 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน  และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็นแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

         

         ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

               ๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติและสมาคมกรีฑา แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

               ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  โดยเป็นอุปกรณ์แข่งขันที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง

 

          ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

               ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

               ๑๑.๒ ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาแข่งขันที่กำหนด  ๓๐ นาที ของประเภทลู่  และ ๔๐ นาทีของประเภทลาน

               ๑๑.๓ ในการแข่งขันวิ่งผลัด  ให้ส่งรายชื่อลำดับนักกีฬาของการแข่งขันวิ่งผลัดก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ที่ฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา

               ๑๑.๔ อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัวแทนผู้เข้าแข่งขันที่กำลังแข่งขันรายการอื่นได้

               ๑๑.๕ การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น ๑ วัน

               ๑๑.๖ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาแข่งขันอย่างเคร่งครัด

               ๑๑.๗ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน  ให้หมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันรายการแข่งขัน  ครั้งถัดไปอีก ๑ รายการแข่งขัน

               ๑๑.๘ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ให้ปรับเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และ ข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

          ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน

               ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                         รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง              พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน               พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง        พร้อมเกียรติบัตร

 

          ข้อ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

 

          ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                  ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐, ๑๑ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวดข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

          ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

                   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือ เป็นที่สุด

 

ประกาศ  ณ  วันที่     พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๔

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา