โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

***********************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔”

          ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                 ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

         ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน

                   ๕.๑  ประเภทบุคคล  ชายเดี่ยว    

                   ๕.๒  ประเภทบุคคล  หญิงเดี่ยว   

                   ๕.๓  ประเภทบุคคล  ชายคู่

                   ๕.๔  ประเภทบุคคล  หญิงคู่       

                   ๕.๕  ประเภทบุคคล  คู่ผสม

                   ๕.๖  ประเภททีมชาย

                   ๕.๗  ประเภททีมหญิง    

         ข้อ ๖   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                    ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๕๑

         ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                 ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน ๕ คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๕ คน 

                  ๗.๒ ประเภททีม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ ๑ ทีม แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน ๕ คน และไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม

                  ๗.๓ ประเภทบุคคล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน หรือไม่เกิน ๒ คู่

                  ๗.๔ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                  ๗.๕ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน  และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน

         ข้อ ๘  วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                 ๘.๑ ประเภทบุคคล

                             ๘.๑.๒ ให้แบ่งผู้เข้าแข่งขันไปอยู่ในสาย โดยแบ่งออกเป็นสายบนและสายล่าง ใช้วิธีจับฉลาก

                             ๘.๑.๑ กรณีไม่สามารถแบ่งออกเป็น 2 สายได้ ให้จัดการแข่งขันตามจำนวนสายที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาเห็นสมควร

                             ๘.๑.๓ ให้แยกผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยู่คนละสายในรอบแรก

                             ๘.๑.๔ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก

                             ๘.๑.๕ รอบชิงชนะเลิศ  ให้ผู้ชนะในครั้งสุดท้ายแต่ละสายเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ในครั้งสุดท้ายครองอันดับที่ ๓ ร่วมกัน

                 ๘.๒ ประเภททีม

                             ๘.๒.๑ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาและประธานผู้ตัดสินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาแบ่งการแข่งขันออกเป็นสายตามความเหมาะสม

                             ๘.๒.๒ ให้ทีมมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได้

                             ๘.๒.๓ ให้มีการแข่งขัน ทั้ง 3 คู่ เรียงตามลำดับอย่างต่อเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้

                                               คู่ที่ ๑ เดี่ยวมือ ๑

                                               คู่ที่ ๒ เดี่ยวมือ ๒

                                               คู่ที่ ๓ คู่

                             ๘.๒.๕ ให้จัดการแข่งขันแบบชนะ ๒ ใน ๓ คู่ ทีมที่ชนะก่อน ๒ คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทช์นั้นโดยเด็ดขาดไม่ต้องแข่งขันต่อไป

                             ๘.๒.๖ ทีมที่ชนะครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้ใช้อันดับที่ ๓ ร่วมกัน

                 ๘.๓ ในการจัดการแข่งขันจะจัดการแข่งขันจะต้อง มีทีมเข้าแข่งขัน ๔ – ๙ ทีม กรณีมีทีมแข่งขัน ๑ – ๓ ทีม ไม่จัดการแข่งขัน

          ข้อ ๙  กำหนดการแข่งขัน

            คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

         ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                 ๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

                 ๑๐.๒ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

                 ๑๐.๓ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา

        ข้อ ๑๑  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                 ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา คณะกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                 ๑๑.๒ ตลอดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                 ๑๑.๓ การนับคะแนนในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

                 ๑๑.๔ ก่อนเริ่มการแข่งขัน ๑๐ นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมเรียงลำดับมือให้ถูกต้องตามแบบที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนดไว้ เมื่อส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้

                 ๑๑.๕ ก่อนเวลาการแข่งขันทุกประเภท ให้ผู้เข้าแข่งขันหรือผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการ จัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา 

                 ๑๑.๖ ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดเมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้ ๑๕ นาที ในประเภททีม และ ๑๐ นาที ในประเภทบุคคล ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ปรับเป็นแพ้

                 ๑๑.๗ ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และต้องลงแข่งขันตามเวลาที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดไว้ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้อง ขอผัดผ่อนใดๆทั้งสิ้น

                 ๑๑.๘ ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทำการแข่งขันตามคำสั่งของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้และให้ออกจากการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยผ่านคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อพิจารณาโทษต่อไป

                 ๑๑.๙ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาจัดการแข่งขันร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร แก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป   

        ข้อ ๑๒  รางวัลการแข่งขัน

                  ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                         รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง              พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน               พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง       พร้อมเกียรติบัตร

         ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

          ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

              ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับ  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

                  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน    พ.ศ.๒๕๖๐

              

 

                                                    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา