โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง (สากล) กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๓๔  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

***********************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔”

          ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                 ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ ๑ ก.พ.๕๕) แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

         ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน

                  ๕.๑ ทีมชาย

                 ๕.๒ ทีมหญิง

         ข้อ ๖   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

         ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                 ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ ๑ ทีม และในแต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน 

                 ๗.๒ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย  ผู้จัดการทีม ๑ คน และผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน

         ข้อ ๘  วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                 ๘.๑ รอบแรก ให้ทุกทีมแข่งขันทั้งหมด  โดยให้แข่งขันเรียงลำดับจากการจับฉลาก

                 ๘.๒ รอบชิงชนะเลิศ นำทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ – ๔ จากรอบแรก แข่งขันเรียงลำดับคะแนนจากอันดับ ๔ ถึงอันดับ ๑ ผู้ที่มีคะแนนแข่งขันสูงสุดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ คะแนนรองจากคะแนนสูงสุด ได้รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ และคะแนนรองจากอันดับ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓

๘.๓ ผลการแข่งขันให้พิจารณาดังนี้

๘.๓.๑ ทีมใดที่ได้คะแนนมากที่สุดทีมนั้นชนะ

๘.๓.๒ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ทีมใดได้ห่วงมากกว่า ทีมนั้นชนะ

๘.๓.๓ ถ้าได้คะแนนและห่วงเท่ากัน ทีมใดได้ห่วงด้วยท่าที่ได้คะแนนสูงกว่า ทีมนั้นชนะ

๘.๓.๔ ถ้าทั้งคะแนน จำนวนห่วง และท่าที่ได้คะแนนสูงเท่ากันให้ทีมที่ได้จำนวนห่วงด้วยท่าที่มีคะแนนมากกว่าชนะ

๘.๓.๕ ตามข้อ ๗.๓.๔ ถ้ายังเท่ากันอีกให้ทำการแข่งขันตัดสินหาผู้ชนะโดยใช้เวลา ๑๐ นาที ตัดสินหาผู้ชนะ

                 ๘.๔ เวลาในการแข่งขัน ให้เวลาในการแข่งขันทีมละ ๔๐ นาที และเมื่อการแข่งขันผ่านไปครึ่งเวลา (๒๐ นาที) กรรมการผู้ตัดสินจะประกาศเวลาและคะแนนที่ทำได้ให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ

         ข้อ ๙  กำหนดการแข่งขัน

           คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                 ๑๐.๑ ชุดแข่งขัน

                      ๑๐.๑.๑ ชุดแข่งขัน ผู้เล่นต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม และต้องติดหมายเลขประจำตัวที่เสื้อ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเรียบร้อยและชัดเจน  สีของตัวเลขต้องตัดกับสีเสื้อ ตัวเลขด้านหลังต้องสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. และให้ใช้หมายเลข ๑ – ๖  เท่านั้น

                      ๑๐.๑.๒ ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ (กางเกงทรงยีนส์) หรือกางเกงขาสั้น  และห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) ลงทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นกรณีพิเศษ

                      ๑๐.๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

                  ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา 

                  ๑๐.๓ ห่วงชัย

                         ประกอบด้วยวงกลม ๓ วง ขนาดเท่ากัน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากขอบภายใน ๕๐ เซนติเมตร ห่วงดังกล่าวทำด้วยโลหะ ต้องผูกหรือบัดกรีเชื่อมต่อกันให้แน่นเป็นรูป ๓ เสา (สามเหลี่ยม) วงห่วงแต่ละห่วงตั้งตรงและหุ้มด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม ซึ่งวัดโดยรอบไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร โดยมีถุงตาข่ายทำหรือถักด้วยด้ายสีขาวผูกรอบห่วงทุกห่วง ขอบล่างของห่วงต้องสูงจากพื้นสนาม ๔.๗๕ เมตร สำหรับผู้ชาย และ ๔.๕๐ เมตร สำหรับผู้หญิง

          ข้อ ๑๑   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                  ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                  ๑๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาก่อนการแข่งขัน  ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 

                  ๑๑.๓ ในการแข่งขันกำหนดให้มีผู้เล่นทีมละ ๖ คน และไม่น้อยกว่า ๕ คน

                  ๑๑.๔ ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้

                  ๑๑.๕ ทีมไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขันหลังจากเลยเวลาที่กำหนดไว้เกินกว่า ๑๐ นาที ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันตลอดการแข่งขัน สำหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมาให้ปรับเป็นแพ้ทั้งหมด

                  ๑๑.๖ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                  ๑๑.๗ ผู้เข้าแข่งขันประเภทหรือทีมใด  ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทำการแข่งขันตามคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคำสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ผ่านคณะกรรมกรรมการจัดการแข่งขัน  เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป

                  ๑๑.๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาพิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป

       ข้อ ๑๒  รางวัลการแข่งขัน

                 ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                         รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง              พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน               พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง         พร้อมเกียรติบัตร

        ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

        ข้อ ๑๔  การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

             ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

                  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน    พ.ศ.๒๕๖๐

              

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา