โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

***********************

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาหมากระดาน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัย อำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง

ประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๔”

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๔ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                   ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันดังนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

                         ๔.๒.๑ หมากรุกไทย  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

                         ๔.๒.๒ หมากฮอส    ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

                         ๔.๒.๓ หมากล้อม    ให้ใช้กติกาการแช่งขันของสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

          ข้อ ๕ ประเภทการแข่งขัน

                    ๕.๑ หมากรุกไทย

                         ๕.๑.๑ บุคคลชายเดี่ยว

                         ๕.๑.๒ บุคคลหญิงเดี่ยว

                         ๕.๑.๓ ทีมชาย ๒ คน

                         ๕.๑.๔ ทีมหญิง ๒ คน

                   ๕.๒ หมากฮอส

                         ๕.๒.๑ บุคคลชายเดี่ยว

                         ๕.๒.๒ บุคคลหญิงเดี่ยว

                         ๕.๒.๓ ทีมชาย ๒ คน

                         ๕.๒.๔ ทีมหญิง ๒ คน

๕.๓ หมากล้อม

                         ๕.๓.๑ บุคคลชายเดี่ยว

                         ๕.๓.๒ บุคคลหญิงเดี่ยว

                         ๕.๓.๓ ทีมชาย ๒ คน

                         ๕.๓.๔ ทีมหญิง ๒ คน

                         ๕.๓.๕ ทีมผสม (ชาย ๒ หญิง ๑ หรือ ชาย ๑ หญิง ๒)

 

          ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๗ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                   หมากรุกไทย และหมากฮอส

                   ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ ๑ ทีมโดยในทีมประกอบด้วยนักกีฬาไม่เกิน ๓ คนและต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน

                   ๗.๒ ประเภทบุคคล ทั้งประเภทชายและหญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน และต้องเป็นนักกีฬาในประเภททีมนั้นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยที่ไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเภททีม ให้ส่งเข้าแข่งขันได้ ๑ คน

                   หมากล้อม

๗.๓ ทุกประเภทให้ส่งนักกีฬารวมกันแล้วไม่เกิน ๘ คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน ๔ คน

และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๔ คน ตามรายละเอียดดังนี้

                         ๗.๓.๑ ประเภททีมผสม ๓ คนให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ ๑ ทีม โดยในทีมประกอบด้วยนักกีฬาชาย ๒ คน และนักกีฬาหญิง ๒ คน หรือนักกีฬาชายและหญิงรวมกันต้องไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน

                         ๗.๓.๒ ประเภททีม ๓ คน ทั้งทีมชายและทีมหญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาได้ไม่เกินประเภทละ ๑ ทีม โดยในแต่ละทีมประกอบด้วย นักกีฬาไม่เกิน ๔ คนและต้องไม่น้อยกว่า ๓ คน

                         ๗.๓.๓  ประเภททีม ๒ คน ทั้งทีมชายและทีมหญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาได้ไม่เกินประเภทละไม่ละ ๑ ทีม โดยในแต่ละทีมประกอบด้วย นักกีฬาไม่เกิน ๓ คน และต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน

                         ๗.๓.๔ ประเภทบุคคล ทั้งประเภทชายและหญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน และต้องเป็นนักกีฬาในประเภททีม ยกเว้น มหาวิทยาลัยที่ไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเภททีม ให้ส่งเข้าแข่งขันได้ ๑ คน

                   ๗.๔ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน และผู้ฝึกสอนประเภทละ ๑ คน 

          ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                         ให้อนุกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา  กำหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม  และสอดคล้องกับระบบสากล  รวมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการแข่งขันตามความจำเป็น  โดยรายการแข่งขันต้องมีทีมเข้าแข่งขัน  ๔  ถึง  ๙  มหาวิทยาลัยจึงจัดการแข่งขัน กรณีมีทีมแข่งขัน ๑ ถึง ๓ ทีมไม่จัดการแข่งขัน

          ข้อ ๙ กำหนดการแข่งขัน

                         คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้กำหนดเวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                   ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน

                   ๑๐.๒ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้น และห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ(รองเท้ารัดส้น) โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นกรณีพิเศษ

                   ๑๐.๓ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฎิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

                   ๑๐.๔ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยเป็นอุปกรณ์แข่งขันที่สมาคมกีฬาในประเภทนั้นๆ ให้การรับรอง หรือเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รับรองมาตราฐานสำหรับใช้ในการแข่งขัน

          ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                   ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                   ๑๑.๒ ตลอดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฎิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                   ๑๑.๓ ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนดก่อนเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หรือตามที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนด

                   ๑๑.๔ ห้ามนำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณการแข่งขันโดยเด็ดขาด

                   ๑๑.๕ ไม่อนุญาตให้ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณสนามแข่งขัน

                   ๑๑.๖ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พิจารณาบทลงโทษตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป

 

          ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน

ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้แก่นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                         รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง              พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน               พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง         พร้อมเกียรติบัตร

 

          ข้อ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                    ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

          ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                    ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

          ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ รักษาการตามระเบียบนี้

          ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ  ณ  วันที่     พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา