โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

***********************

            โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

            อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๒๔  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

            ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔”

            ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

            ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

             ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

                ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย  ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 

            ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน

                 ๕.๑ ทีมชาย

                 ๕.๒ ทีมหญิง

 

            ข้อ ๖   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                     ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

            ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๓ คน  และอาจมีนักกีฬาสำรองได้อีก ๑ คน

                ๗.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันได้ ไม่เกิน ประเภทละ ๒ คน จากรายชื่อตามข้อ ๗.๑ ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                ๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันตามข้อ ๗.๒ ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                ๗.๔ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๒ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน และผู้ฝึกสอน ๑ คน

 

            ข้อ ๘  วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                ๘.๑ กรณีมีจำนวนทีมเข้าแข่งขัน ๙ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                     ๘.๑.๑   รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดเลือกผู้มีคะแนนที่ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบ ๒

                     ๘.๑.๒   รอบสอง แบ่งเป็น ๘ ทีม ให้ทีมที่มีคะแนนที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบสองเป็น ๖ ทีม และคัดอันดับที่ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเข้ารอบสอง รวมเป็น ๘ ทีม ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแบ่งคู่แข่งขันดังนี้

                          คู่ที่ ๑๐ ที่ ๑,๒ สาย (A,B,C) – ที่ ๒,๓ สาย(A,B,C)

                          คู่ที่ ๑๑ ที่ ๑,๒ สาย (A,B,C) – ที่ ๒,๓ สาย(A,B,C)

                          คู่ที่ ๑๒ ที่ ๑,๒ สาย (A,B,C) – ที่ ๒,๓ สาย(A,B,C)

                          คู่ที่ ๑๓ ที่ ๑,๒ สาย (A,B,C) – ที่ ๒,๓ สาย(A,B,C)

                          ๘.๑.๒.๑   การจับฉลากคู่แข่งขันในรอบสอง ให้ดำเนินการตามลำดับดังนี้

                               (๑) ให้ทำการจับฉลากทีมที่ได้อันดับ ๑ ของแต่ละสาย เพื่อเป็นทีมวาง

                               (๒) ให้ทำการจับฉลากทีมที่ได้อันดับ ๒ ของแต่ละสายจำนวน ๑ ทีม เพื่อเป็นทีมวาง

                               (๓) ให้ทำการจับฉลากทีมที่ได้อันดับ ๒ และ๓ ที่เหลือ เพื่อเป็นคู่แข่งขันของทีมใน (๑) และ (๒)

                               (๔) ทั้งนี้ คู่การแข่งขันใน (๓) จะต้องไม่เป็นคู่แข่งขันที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรก

                     ๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดท้าย

                          คู่ที่ ๑๔ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๐ – ผู้ชนะคู่ที่ ๑๒

                          คู่ที่ ๑๕ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๑ – ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓

                     ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะเลิศในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับ ๑ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับที่ ๓

                     ๘.๑.๕ การจับฉลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                          (๑) ลำดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับสลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย กรณีมีอันดับสาม ๒ ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลาก

                          (๒) ลำดับที่ ๒ ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพจับสลากเข้าสาย

                          (๓) ลำดับที่ ๓ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับฉลากเข้าสาย

                     ๘.๑.๖ การคิดคะแนนการแข่งขัน

                          ทีมชนะ   ได้   ๒   คะแนน

                          ทีมแพ้     ได้   ๑   คะแนน

                          ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมทำการแข่งขัน  ได้  ๐  คะแนน

                 ๘.๒ กรณีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                     ๘.๒.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย ในแต่ละสายแข่งขันโดยพบกันหมดเพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย เข้ารอบรองชนะเลิศ                   

                     ๘.๒.๒ การจับฉลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                          (๑) ลำดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับสลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย

                          (๒) ลำดับที่ ๒ ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพจับสลากเข้าสาย

                          (๓) ลำดับที่ ๓ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับฉลากเข้าสาย

                     ๘.๒.๓ รอบรองชนะเลิศ

                          คู่ที่ ๑ ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ สาย A พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับ ๒ สาย B

                          คู่ที่ ๒ ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ สาย B พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับ ๒ สาย A

                     ๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ

                          ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ทำการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่ ๓

                 ๘.๓ ในกรณีที่มีทีมเข้าแข่งขัน ๔ – ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามลำดับ

                 ๘.๔ ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๑ ถึง ๓ ทีม ไม่จัดการแข่งขัน

                 ๘.๕ ใช้ระบบการเล่นแบบได้คะแนนทุกครั้งที่มีการเล่นลูก (Rally-Point Scoring)

                 ๘.๖ ทีมที่ทำได้ ๒๑ คะแนนก่อน จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้น  ถ้าทำคะแนนได้ ๒๐ คะแนนเท่ากัน จะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด ๒ คะแนน

                 ๘.๗ ในกรณีได้เซตเท่ากัน (๑ : ๑ เซต) การแข่งขันเซตตัดสิน (เซตที่ ๓) จะแข่งขันกัน ๑๕ คะแนน ทีมที่ทำได้ ๑๕ คะแนนก่อน จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้น  ถ้าทำคะแนนได้ ๑๔ คะแนนเท่ากัน จะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด ๒ คะแนน              

                     ๘.๘ คะแนนที่ได้จากการแข่งขัน

                     ทีมชนะ   ได้   ๒   คะแนน

                     ทีมแพ้     ได้   ๑   คะแนน

                     ทีมที่ไม่มาปรากฏตัวหรือปฏิเสธที่จะแข่งขัน หรือบาดเจ็บจนทีมไม่สามารถแข่งขันต่อได้ จะไม่มีคะแนนการแข่งขัน  ได้  ๐  คะแนน

                  ๘.๙ การหาอันดับของทีมเพื่อจัดอันดับหรือเข้าทำการแข่งขันในรอบต่อไป ให้ดำเนินการดังนี้

                     ๘.๙.๑   ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ๒ ทีมขึ้นไป ให้ดูจำนวนแมทช์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า

                     ๘.๙.๒   หากดำเนินการตามข้อ ๘.๙.๑ แล้วยังเท่ากัน ให้ดูจากคะแนนได้หารด้วยคะแนนเสีย ทีมใดมีผลคะแนนมากกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า

                     ๘.๙.๓   หากดำเนินการตามข้อ ๘.๙.๒ แล้วยังเท่ากัน ให้ดำเนินการโดยวิธีจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม

                     ๘.๙.๔   การหาทีมอันดับที่ ๓ ที่ดีที่สุด เพื่อเข้าทำการแข่งขันในรอบต่อไป ให้ดำเนินการตามข้อ ๘.๙.๑ ,๘.๙.๒ และ ๘.๙.๓ ตามลำดับ

               

            ข้อ ๙   กำหนดการแข่งขัน

            คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

 

            ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                 ๑๐.๑ ชุดแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) หรือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กำหนดใช้ในปัจจุบันหรืออนุโลมให้ใช้กางเกงขาสั้นรัดรูปโดยขายาวจากเป้าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เสื้อไม่มีแขน

                     ๑๐.๑.๑ ให้แต่ละทีมเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดที่แจ้งสีไว้

                     ๑๐.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                     ๑๐.๑.๓ ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกติกา และต้องติดหมายเลขประจำตัว ไว้ที่เสื้อทั้งด้านหน้า และด้านหลังตามที่กำหนดในกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดให้ใช้หมายเลข ๑ - ๒ เท่านั้นโดยหมายเลขเสื้อต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร

                     ๑๐.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)หรือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

                 ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  

 

            ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                 ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                 ๑๑.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน ๒๐ นาที และลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กำหนดไว้  เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดตามเวลาแข่งขันไว้ ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน  ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

                 ๑๑.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) หรือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน

                 ๑๑.๔ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุ อันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่  ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑และฉบับปรับปรุงแก้ไข

                 ๑๑.๕ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  

 

            ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน

            ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง             พร้อมเกียรติบัตร

                รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน              พร้อมเกียรติบัตร

                รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง        พร้อมเกียรติบัตร

 

            ข้อ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

            ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  

 

            ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                     ให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ หมวด ๑๒ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ และหมวด ๑๓ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงแก้ไข

 

            ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

                     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน                พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๔

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา