โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส


 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

***********************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  แห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔”

         ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

         ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

         ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                   ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

         ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน

                    ๕.๑  ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว    

                    ๕.๒  ประเภทบุคคล หญิงเดี่ยว   

                    ๕.๓  ประเภทบุคคล ชายคู่

                    ๕.๔  ประเภทบุคคล หญิงคู่       

                    ๕.๕  ประเภทบุคคล คู่ผสม

                    ๕.๖  ประเภททีมชาย

                    ๕.๗  ประเภททีมหญิง   

         ข้อ ๖   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑        

         ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                   ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน ๕ คน และนักกีฬาหญิง ไม่เกิน ๕ คน 

                   ๗.๒ ประเภททีม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ ๑ ทีม แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน ๕ คนและไม่น้อยกว่า ๓ คน ในแต่ละทีมประกอบด้วย เดี่ยวมือ ๑ เดี่ยวมือ ๒ และคู่

                   ๗.๓ ประเภทบุคคล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน หรือไม่เกิน ๒ คู่

                   ๗.๔ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                   ๗.๕ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน ๑ คน

         ข้อ ๘  วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                  ๘.๑ ประเภทบุคคล ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                    ๘.๑.๑ ทุกประเภทให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย คือ สายบนและสายล่าง โดยวิธีจับฉลากยกเว้นผู้ที่ได้รับการวางลำดับ แล้วให้แต่ละสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก

                    ๘.๑.๒ ให้แยกผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยู่คนละสาย

                    ๘.๑.๓ ทีมชนะครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ  ส่วนทีมแพ้ครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้ได้อันดับที่ ๓ ร่วมกัน

                 ๘.๒ ประเภททีม  ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                     ๘.๒.๑ ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย คือ สายบนและสายล่าง โดยวิธีจับฉลาก แล้วให้แต่ละสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก

                     ๘.๒.๒ ให้จัดการแข่งขันแบบชนะ ๒ ใน ๓ คู่ ทีมใดชนะ ๒ คู่ แล้วให้ถือว่าทีมนั้นชนะ โดยเด็ดขาด ไม่ต้องแข่งขันคู่ต่อไป 

                     ๘.๒.๓ ให้จัดการแข่งขันทั้ง ๓ คู่ เรียงตามลำดับอย่างต่อเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้

                              (๑) คู่ที่ ๑      เดี่ยวมือ ๑

                              (๒) คู่ที่ ๑      เดี่ยวมือ ๒

                              (๓) คู่ที่ ๑      คู่

                     ๘.๒.๔ ทีมชนะครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ครั้งสุดท้ายในแต่ละสาย ให้ได้อันดับที่  ๓ ร่วมกัน

                  ๘.๓ การจัดการแข่งขัน จะจัดการแข่งขันต่อเมื่อมีทีมลงแข่งขัน ๔ – ๙ ทีม กรณีมีทีมแข่งขัน ๑ – ๓ ทีม ไม่จัดการแข่งขันในทุกประเภท กรณีไม่สามารถแบ่งออกเป็น 2 สายได้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันด้านเทคนิคกีฬา เป็นผู้มีวิธีการแข่งขันต่อไป โดยต้องจัดเพียงสายแข่งขันสายเดียวก็ได้ แต่ต้องเป็นการแข่งขันสายเดียว

         ข้อ ๙  กำหนดการแข่งขัน

            คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

         ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                 ๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

                 ๑๐.๒ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

                 ๑๐.๓ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา

         ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                 ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                 ๑๑.๒ ตลอดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                 ๑๑.๓ ก่อนเริ่มการแข่งขัน ๑๕ นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมเรียงลำดับมือ ให้ถูกต้องตามแบบที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนดไว้ต่อกรรมการ

                 ๑๑.๔ ก่อนเวลาการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าแข่งขันต้องไปลงชื่อที่โต๊ะกรรมการจัดการแข่งขัน สำหรับประเภททีมนั้น ถ้าผู้เข้าแข่งขันในทีมไปลงชื่อไม่ครบตามจำนวนที่ส่งรายชื่อลงทำการแข่งขัน  ให้ปรับเป็นแพ้

                 ๑๑.๕ ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนด เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้ ๑๕ นาที ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน
หรือขอเลื่อนกำหนดเวลาแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้

                 ๑๑.๖ ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทำการแข่งขันตามคำสั่งของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาหรือกรรมการผู้ตัดสิน หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ปรับเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยผ่านคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑    

         ข้อ ๑๒  รางวัลการแข่งขัน

                 ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                         รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง              พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน               พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง       พร้อมเกียรติบัตร

        ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

        ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

            ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

                  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน    พ.ศ.๒๕๖๐

              

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา