โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

***********************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

         ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ ”

         ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

         ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

         ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                 ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ซึ่งสมาคมกีฬาบาสเกตบอล แห่งประเทศไทยประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

         ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน

                 ๕.๑ ทีมชาย

                 ๕.๒ ทีมหญิง

         ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                 ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ข้อ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑               

         ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                 ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

                 ๗.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันได้   ไม่เกิน ประเภทละ ๑๒ คน จากรายชื่อตามข้อ ๖.๑ ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาในวันประชุมผู้จัดการทีม

                 ๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันตามข้อ ๗.๒ ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                 ๗.๔ ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วยผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน

         ข้อ ๘   วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                   ๘.๑ กรณีมีจำนวนทีมแข่งขัน ๙ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                          ๘.๑.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สาย ๆ ละ ๓ จัดการแข่งขันแบบ พบกันหมดในสาย คัดเลือกผู้มีคะแนนอันดับที่ ๑ และ อันดับที่ ๒ ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสองต่อไป

                          ๘.๑.๒ รอบสอง รอบสอง หรือ รอบก่อนรองชนะเลิศ จำนวน ๘ ทีม ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ และ อันดับที่ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบสอง จำนวน ๖ ทีม และคัดเลือกทีมอันดับที่ ๓ ของแต่ละสาย จำนวน ๒ ทีม โดยใช้วิธีการจับฉลาก รวมเป็น ๘ ทีม และดำเนินการ จัดการแข่งขันรอบสอง โดยใช้วิธีการจับฉลาก ตามลำดับดังนี้

                 (๑) ตำแหน่งทีมวาง ๔ ทีม มีดังนี้     ก        ข        ค        ง และทีมคู่แข่งขัน ๔ ทีม

                      ดังนี้     จ       ฉ      ช        ซ

                        คู่ที่ ๑๐   ก ทีมวาง..........................       พบกับ   จ ทีม….….........................

                        คู่ที่ ๑๑   ข ทีมวาง..........................        พบกับ   ฉ ทีม….…..........................

                        คู่ที่ ๑๒   ค ทีมวาง..........................        พบกับ   ช ทีม….…..........................

                        คู่ที่ ๑๓   ง ทีมวาง...........................      พบกับ   ซ ทีม….…..........................

                 (๒)  ให้ทีมอันดับที่ ๑ ของแต่ละสาย ดำเนินการจับฉลาก เข้าสู่ตำแหน่งทีมวาง จำนวน ๓ ทีม

                 (๓)  ให้ทีมอันดับที่ ๒ ของแต่ละสาย ดำเนินการจับฉลาก เข้าสู่ตำแหน่งทีมวาง อีก ๑ ทีม

                 (๔) ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ ของสาย ที่เหลือ และ ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ ๓ อีก๒ ทีม จับฉลากเข้าสู่ตำแหน่งที่เหลือ โดยแบ่งคู่แข่งขันดังนี้

หมายเหตุ : รอบที่สอง ทีมที่อยู่ร่วมสายเดียวกันในรอบแรก จะต้องไม่พบกันในรอบที่สอง ถ้าหากผลการจับฉลากประกบคู่พบว่าเป็นทีมที่อยู่ร่วมสายเดียวกันในรอบแรก ให้ดำเนินการจับฉลากใหม่ เฉพาะทีมที่จับฉลากพบกับทีมวางเท่านั้น

                          ๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดท้าย

คู่ที่ ๑๔   ทีมชนะคู่ที่ ๑๐.................      พบกับ   ทีมชนะคู่ที่ ๑๒......................

คู่ที่ ๑๕   ทีมชนะคู่ที่ ๑๒.................      พบกับ   ทีมชนะคู่ที่ ๑๔......................

                          ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับ ๑ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓

                          ๘.๑.๕ กรณีคะแนนเท่ากันเพื่อหาทีมเข้ารอบให้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

                          (๑) ทีมที่ชนะได้ ๒ คะแนน แพ้ได้ ๑ คะแนน ไม่มาแข่งขัน ๐ คะแนน

                          (๒) ถ้ากรณีที่คะแนนเท่ากัน ๒ ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันเฉพาะคู่กรณี (Head to Head) โดยให้ทีมชนะในรอบนั้นเข้ารอบต่อไป

                          (๓) ถ้ากรณีที่คะแนนเท่ากัน ๓ – ๔ ทีม ให้ใช้วิธีการจับฉลากเข้ารอบต่อไป

                          ๘.๑.๖ การจับฉลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                             (๑) ลำดับของการจับฉลาก กลุ่มที่ 1 ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับฉลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย กรณีมีอันดับสาม จำนวนสองทีมให้ใช้วิธีการจับสลากหาอันดับสามทีมเดียว

                             (๒) กลุ่มที่ ๒ ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพ จับฉลากเข้าสายอีก ๓ ทีม

                             (๓) กลุ่มที่ ๓ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับสลาก เข้าสาย

                          ๘.๑.๗ วิธีการคัดเลือกทีมอันดับ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลาก            

                   ๘.๒ กรณีที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๖ - ๘ ทีม ให้ดำเนินจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ สาย ดำเนินการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย และคัดเอาทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๑ และ อันดับที่ ๒ ของแต่ละสาย ไปทำการแข่งขันในรอบต่อไป ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

การจัดแบ่งสายการแข่งขันรอบแรก กรณีมีจำนวนทีมต่าง ๆ ให้จัดแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้

๑. กรณีจำนวน ๖ ทีม จัดเป็น สาย ๑ มี ๓ ทีม              สาย ๒ มี ๓ ทีม

๒. กรณีจำนวน ๗ ทีม จัดเป็น สาย ๑ มี ๓ หรือ ๔ ทีม   สาย ๒ มี ๓ หรือ ๔ ทีม

๓. กรณีจำนวน ๘ ทีม จัดเป็น สาย ๑ มี ๔ ทีม             สาย ๒ มี ๔ ทีม

หมายเหตุ :  หากคะแนนเท่ากัน ให้ดำเนินการตามข้อ ๘.๑.๕ 

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

ที่ ๑ สาย ๑ พบ ที่ ๒ สาย ๒  และ    ที่ ๑ สาย ๒ พบ ที่ ๒ สาย ๑

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันกันเพื่อหาทีมชนะเลิศ โดยมีหลักเกณฑ์ในการนับคะแนน หรือเข้ารอบรองชนะเลิศ ดังนี้

๑. ให้ทีมที่ชนะได้ ๒ คะแนน แพ้ได้ ๑ คะแนน ไม่มาแข่งขัน ๐ คะแนน

๒. ถ้ากรณีที่คะแนนเท่ากัน ๒ ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันเฉพาะคู่กรณี (Head to Head) โดยให้ทีมชนะในรอบนั้นเข้ารอบต่อไป

๓. ถ้ากรณีที่คะแนนเท่ากันอีก ๓ ทีมหรือ ๔ ทีม ตามข้อที่ ๑ ให้นำผลของคะแนนรวมที่ได้(คะแนนในการแข่งขัน) ลบด้วยคะแนนที่เสีย (คะแนนในการแข่งขัน) ทีมใดมีผลต่างดีกว่าผ่านเข้ารอบต่อไป และถ้าผลต่างเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป

                   ๘.๓ กรณีที่มีทีมร่วมแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด เรียงลำดับคะแนนที่ ๑ ถึง ที่ ๓ ในกรณีคะแนนเท่ากันในแต่ละอันดับให้พิจารณาดังนี้

(๑) ถ้าคะแนนเท่ากัน ๒ ทีมให้พิจารณาจากผลการแข่งขันเฉพาะคู่กรณี (Head to Head) ทีมชนะได้อันดับดีกว่า ทีมแพ้ได้อันดับรองลงไป

(๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน ๓ – ๔ ทีม ให้นำผลคะแนนรวมที่ได้ (จากการแข่งขัน) ลบด้วยคะแนนที่เสีย (จากการแข่งขัน) ทีมใดมีผลต่างดีกว่าได้อันดับดีกว่า และหากผลต่างเท่ากันอีกให้คิดเฉพาะคะแนนที่ได้ และถ้าคะแนนที่ได้เท่ากันอีกให้มีอันดับนั้นร่วมกัน

                   ๘.๔ ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๑ – ๓ ทีม ไม่จัดการแข่งขัน

        ข้อ ๙   กำหนดการแข่งขัน

           คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑          

        ข้อ ๑๐  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                   ๑๐.๑ ชุดแข่งขัน

                         ๑๐.๑.๑ ให้แต่ละทีมเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด โดยทีมชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันจะสวมใส่ชุดสีอ่อน (สีขาว) ส่วนทีมชื่อหลังในโปรแกรมการแข่งขันจะสวมใส่สีเข้ม  ในกรณีทีมที่มีชุดแข่งขันชุดเดียว ให้ดำเนินการตามกติกาการแข่งขัน

                         ๑๐.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  แจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาในวันประชุมผู้จัดการทีม

                         ๑๐.๑.๓ ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน  และติดหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร โดยให้ใช้หมายเลข ๔ ถึง ๑๕ เท่านั้น หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาจะไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน

                         ๑๐.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)

                   ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา 

        ข้อ ๑๑   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                   ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                   ๑๑.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน  ๒๐  นาที   และลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนดไว้  เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดแข่งขันไว้ ๑๕ นาที  ทีมใดยังไม่ลงแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑                

                   ๑๑.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้หมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันรายการแข่งขันครั้งถัดไปอีก ๑ ครั้ง

                   ๑๑.๔ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุ อันสมควร หรือผลจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่  ให้ปรับเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑                   

        ข้อ ๑๒  รางวัลการแข่งขัน

                   ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                         รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง              พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน               พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง         พร้อมเกียรติบัตร

        ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

        ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                    ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

        ข้อ ๑๕ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

                  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ ถือเป็นที่สุด

                   

ประกาศ  ณ  วันที่           พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา