โลโก้เว็บไซต์ ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐


 

ข้อบังคับ

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

***************************

          โดยที่เป็นการสมควรให้ยกร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยพ.ศ. ............. เพื่อพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงเห็นสมควรตราข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                    ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ...............”

                    ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

                    ข้อ ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

                    ข้อ ๔. ให้ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้อำนาจตีความ และวินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ


หมวด ๑

ชื่อ เครื่องหมาย และสำนักงาน

--------------------------

          ข้อ ๖. คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เรียกชื่อโดยย่อว่า “ก.ก.มทร.” และเป็นภาษาอังกฤษว่า  “ ……………………………………….…………………………………………… ”

เรียกชื่อโดยย่อว่า “ ………………………………………………………….……………………………………………………………… ”

          ข้อ ๗. เครื่องหมายคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

เป็นรูป ...............................................................................................................................................................

                    ข้อ ๘. สำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง

 


หมวด ๒

วัตถุประสงค์

---------------------------------

                    ข้อ ๙. คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                   ๙.๑ เพื่อสงเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักศึกษา  และปลูกฝังให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์อย่างบริสุทธิ์ใจ มีความรับผิดชอบและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                   ๙.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เข้าใจวิธีดำเนินการจัดการแข่งขันตามแบบธรรมเนียมสากล

                   ๙.๓ รู้จักแก้ปัญหาอย่างสันติ อดทน อดกลั้น รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นการแสดงศักยภาพการทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

                   ๙.๔ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

                   ๙.๕ เพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัย สร้างวัฒนธรรมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากีฬาชาติ


หมวด ๓

สมาชิกภาพและสิทธิ

-------------------------------

                    ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙  มหาวิทยาลัย มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยยื่นความจำนงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยสมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก และได้ชำรพค่าบำรุงสมาชิกแล้ว

                    ข้อ ๑๑. มหาวิทยาลัยสมาชิก จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก ดังนี้

                   ๑๑.๑ ค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้า จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยจะต้องชำระในวันแรกเข้าเป็นสมาชิก

                   ๑๑.๒ ค่าบำรุงสมาชิกประจำปี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยในปีนั้น

                    ข้อ ๑๒ สิทธิของสถาบันสมาชิก

                   ๑๒.๑ ได้รับเอกสารและข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

                  ๑๒.๒ มีสิทธิส่งนักกีฬาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด

                  ๑๒.๓ ได้รับสิทธิจัดการแข่งขันกีฬา ที่คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย มอบหมาย

                  ๑๒.๔ นักกีฬาสังกัดมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเป็นผู้แทนของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

                    ข้อ ๑๓. สถาบันสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ  ในกรณีดังต่อไปนี้

                             ๑๓.๑ ลาออก

                             ๑๓.๒ ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี

                             ๑๓.๓ คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นสมาชิกภาพ

           ข้อ ๑๔. มหาวิทยาลัยสมาชิก ที่พ้นสมาชิกภาพ ตามข้อ ๑๓ หากประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกใหม่ต้องยื่นความจำนงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาลงมติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว ต้องชำระค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้า หรือ ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีที่ค้างชำระ แล้วแต่กรณีและค่าบำรุงสมาชิกประจำปีให้ครบถ้วน


หมวด ๔

คณะกรรมการ

-----------------------------

            ข้อ ๑๕ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๒ คณะ คือ

๑๕.๑ คณะกรรมกาอำนวยการ

                             ๑๕.๒ คณะกรรมการบริหาร

                   ข้อ ๑๖ คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

                    ๑๖.๑ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานกรรมการ โดยตำแหน่ง

                    ๑๖.๒ อธิการบดีที่ทำหน้าที่รองประธานในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ โดยตำแหน่ง

                    ๑๖.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เป็นสมาชิก เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

                    ๑๖.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๒ คน โดยให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคราวต่อไปอีกได้

                    ๑๖.๕ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เป็นสมาชิก เป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง

                     ๑๖.๖ ให้ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาที่มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

                     ๑๖.๗ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาในข้อ ๑๖.๑๐ จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

                   ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกกรรมการ ในข้อ ๑๖.๒ หรือ ๑๖.๒ เพื่อทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหาร

                   ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

                             ๑๘.๑ ผู้ที่คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาคัดเลือกในข้อ ๑๗ เป็นประธานกรรมคณะกรรมการบริหาร

                             ๑๘.๒ รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิก สถาบันละ ๑ คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

                             ๑๘.๓ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก สถาบันละ ๑ คน เป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง

                             ๑๘.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรรมการบริหาร ข้อ ๑๘.๑ ถึง ๑๘.๓ เสนอชื่อโดยความเห็นชอบของกรรมการอำนวยการ จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ

                             ๑๘.๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร เสนอชื่อกรรมการบริหารใน ข้อ ๑๘.๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ

                             ๑๘.๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารในข้อ ๑๘.๓ จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                   ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

                             ๑๙.๑ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ

                             ๑๙.๒ รองประธานกรรมการ จากคณะกรรมการบริหาร ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ

                             ๑๙.๓ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

                                      ๑๙.๓.๑ ฝ่ายเทคนิคการกีฬา

                                      ๑๙.๓.๒ ฝ่ายวิชาการกีฬา และกิจกรรมพิเศษ

                                      ๑๙.๓.๓ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

                                      ๑๙.๓.๔ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายสิทธิประโยชน์

                                      ๑๙.๔.๕ ฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์

                                      ๑๙.๔.๖ ฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

                   ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหาร และประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคราวต่อไปอีกได้ ยกเว้น ประธานกรรมการบริหาร จำดำรงตำแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันมิได้

                             ให้คณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ก่อนที่คณะกรรมการบริหารชดเดิมจะครบกำหนดตามวาระ

                             ในกรณี ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามวรรคสองได้ ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมารบริหารชุดใหม่

                   ข้อ ๒๑ กรณีที่ ประธานกรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๒๐ วรรคแรก ให้รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑ รักษาการประธานกรรมการบริหาร และให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกประธานกรรมการบริหารคนใหม่ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ประธานกรรมการบริหาร เดิมพ้นจากตำแหน่ง เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ตามข้อ ๑๘ ต่อไป

                             ในกรณี ที่ไม่สามารถดำเนินการเลือกประธานกรรมการบริหารคนใหม่ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรก ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

                   ข้อ ๒๒ ให้มีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยคนหนึ่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ อีกไม่เกิน ๒ คน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยมีวาระดำรงคราวละ ๔ ปี และอาจแต่งตั้งได้อีก

                             ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นรวมทั้งอำนาจหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตลอดจนออกระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการเงินของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

                             ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย มีฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

                             ๒๒.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                             ๒๒.๒ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

                             ๒๒.๓ ฝ่ายพัฒนาและประสานงานแข่งขัน

                             ๒๒.๔ ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกีฬา


หมวด ๕

อำนาจหน้าที่

-----------------------------

                   ข้อ ๒๓ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                             ๒๓.๑ กำหนดนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

                             ๒๓.๒ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

                             ๒๓.๓ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองงบดุลประจำปี

                             ๒๓.๔ ชี้ขาดปัญหาต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารไม่สามารถยุติได้ และคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอำนวยการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

                   ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                             ๒๔.๑ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด                           ๒๔.๒ กำหนดและแห้ไข ข้อบังคับว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย และเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

                             ๒๔.๓ กำหนดและแห้ไข ระเบียบหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินของำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกีฬาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

                             ๒๔.๔ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปีละ ๑ ครั้ง โดยร่วมกับเจ้าภาพการแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการแข่งขันครั้งต่อไป ก่อนการแข่งขันเสร็จสิ้น การแข่งขันอาจกระทำโดยมอบให้สถาบันสมาชิกหนึ่งหรือสถาบันเจ้าภาพก็ได้

                             ๒๔.๕พิจารณากำหนดมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ล่วงหน้า และประกาศแจ้งให้สมาชิกเพื่อเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ ปี โดยให้มีการประชุมพิจารณาเจ้าภาพ ๓ ครั้งสุดท้ายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง

                             ๒๔.๖ ประสานงานกับเจ้าภาพ ในการจัดรวบรวมสถิติและรายงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละครั้ง ให้แต่ละครั้งให้เสร็จภายโน ๙๐ วัน นับแต่เสร็จสิ้นการแข่งขัน ตลอดจนเก็บรวบรวมเป็นสถิติรวมของกีฬามหาวิทยาลัยในภาพรวมในทุกสถิติที่สำคัญ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการอำนวยการเพ่อทราบ

                             ๒๔.๗ เผยแพร่ความรู้ด้านกีฬา เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันสมาชิกมีความสนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัย และการแข่งขัน

                             ๒๔.๘ พิจารณาจัดทำแผนงานและโครงการประจำปี

                             ๒๔.๙ พิจารณาจัดทำงบประมาณและรายงานการเงินประจำปี

                             ๒๔.๑๐ แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

                             ๒๔.๑๑ จัดการ ควบคุมดูแล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

                             ๒๔.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย


หมวด ๖

การประชุมกรรมการ

-----------------------------

ข้อ ๒๕ การปะชุมคณะกรรมการอำนวยการ ให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้งหรือ เมื่อคณะกรรมการบริหารเสนอให้มีการประชุม การประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ถ้าประธานไม่อาจทำหน้าที่ได้ ไห้รองประธานคนที่ ๑ ทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานคนที่ ๑ ไม่อาจทำหน้าที่ได้ให้รองประธานคนที่ ๒ ทำหน้าที่แทน ถ้าประธานและรงประธานไม่อาจทำหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

          ข้อ ๒๖ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้มีการประชุมอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง หรือเมื่อมหาวิทยาลัยสมาชิกขอให้มีการประชุม การประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ถ้าประธานไม่อาจทำหน้าที่ได้ ให้รองประธานทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานไม่อาจทำหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

          ข้อ ๒๗ การประชุมที่จะต้องมีมติโดยการออกเสียง ให้กรรมมีสิทธิออกเสียงได้ คนละ ๑ เสียง ส่วนวิธีการออกเสียงนั้นให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

          ข้อ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการฯ ในชุดต่างๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการผู้เข้าประชุมดังกล่าว เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด


หมวด ๗

การพ้นจากตำแหน่ง

-----------------------------

                   ข้อ ๒๙ กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร จะพ้นจากตำแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้

                             ๒๙.๑ ตาย

                             ๒๙.๒ ลาออก

                             ๒๙.๓ ออกตามวาระ

                             ๒๙.๔ พ้นจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

                             ๒๙.๕ เมื่อมหาวิทยาลัยสมาชิกที่กรรมการสังกัดอยู่พ้นจากสมาชิกภาพ


หมวด ๘

การเงิน

-----------------------------

                   ข้อ ๓๐ การเงินของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

                             ๓๐.๑ รายได้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยได้จาก เงินอุดหนุน เงินค่าบำรุงสมาชิกเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ และรายได้อื่นๆ โดยให้ฝ่ายการเงินละงบประมาณจัดทำบัญชีและงบดุล แสดงฐานะการเงินให้ถูกต้อง โดยมหาวิทยาลัยที่ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง ต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนบาทถ้วน)             

๓๐.๒ เงินรายได้ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย ให้ฝากไว้กับธนาคารที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ในนามของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยหรือเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการอำนวยการ

๓๐.๓ ให้ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ถือเงินสำรองได้ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท(หน้าหมื่นบาทถ้วน) หรือเป็นไปจามประกาศของคณะกรรมการอำนวยการ

๓๐.๔ ให้ประธานกรรมการบริหาร อนุมัติสั่งจ่ายได้ ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน) ถ้าเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน) ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือเป็นไปตามประกาของคณะกรรมการอำนวยการ

๓๐.๕ ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือรองประธาน หรือกรรมการที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยลงนามในการสั่งจ่าย

๓๗.๖ ให้คณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีงบดุลและบัญชีรายรับรายจ่ายแสดงฐานะการเงินประจำปี เสนอคณะกรรมการอำนวยการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง


หมวด ๙

การแก้ไขข้อบังคับ

-----------------------------

                   ข้อ ๓๑ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับ จนกระทำได้ด้วยมติคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด


หมวด ๑๐

การยุบเลิก

-----------------------------

                    ข้อ ๓๒ ถ้าคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยจำต้องเป็นต้องยุบเลิกบริหารกิจการเป็นการถาวร ทรัพย์สินต่างๆ ที่มีอยู่ ให้มอบกับ……………………………………..…………….

ประกาศ ณ วันที่ ...................................... พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(                                           )

ประธานที่ประชุมอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประธานกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา