โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

******************************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

         ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๓๔”

         ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

         ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

         ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                  ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกำหนดใช้โดยอนุโลมแก้ไขเป็นบางส่วนเพื่อความเหมาะสมหรือให้ใช้กติกาตามมติต่างๆ  ในการประชุมผู้จัดการทีม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

         ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน

                 ๕.๑ ทีม ๓ คน               ชาย

                 ๕.๒ ทีม ๓ คน               หญิง

                 ๕.๓ ทีม ๒ คน               ชาย

                 ๕.๔ ทีม ๒ คน               หญิง

                 ๕.๕ ทีมคู่ผสม

                 ๕.๖ บุคคลเดี่ยว              ชาย

                 ๕.๗ บุคคลเดี่ยว              หญิง

                 ๕.๘ บุคคลเดี่ยวมือยิง        ชาย

                 ๕.๙ บุคคลเดี่ยวมือยิง        หญิง

         ข้อ ๖   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                   ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

         ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                 ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๖ คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน  ๘ คน นักกีฬาหญิง ๘ คน 

                 ๗.๒ ประเภทบุคคลเดี่ยว ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาได้ประเภทละไม่เกิน ๒ ทีม ในแต่ละทีมมีนักกีฬาได้ ๑ คน โดยไม่มีนักกีฬาสำรอง

                 ๗.๓ ประเภททีม ๒ คน และประเภทคู่ผสม  ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาได้ประเภทละไม่เกิน ๒ ทีม ในแต่ละทีมมีนักกีฬาได้ ๒ คน โดยไม่มีนักกีฬาสำรอง

                 ๗.๔ ประเภททีม ๓ คน ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาได้ประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมมีนักกีฬาได้ ๓ คน และมีนักกีฬาสำรองได้อีก ๑ คน

                 ๗.๕ ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ ๑ คน

                 ๗.๖ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ ๒ ทีม ทุกประเภท ยกเว้นประเภททีม ๓ คน และประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง

                 ๗.๗ นักกีฬา ๑ คน สามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง ๒ ประเภท (ยกเว้นนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันบุคคลเดี่ยวมือยิง สามารถเข้าร่วมแข่งได้เป็น ๓ ประเภท)

                 ๗.๘ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน และผู้ฝึกสอน ๒ คน

         ข้อ ๘  วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                 ๘.๑ กำหนดการแข่งขัน ให้จัดประเภทการแข่งขัน ดังนี้

                   ๘.๑.๑ ในวันที่ ๑ ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภทบุคคลเดี่ยวชาย และประเภทบุคคลเดี่ยวหญิง

                   ๘.๑.๒ ในวันที่ ๒ ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภททีม ๒ คนชาย และประเภททีม ๒ คนหญิง

                   ๘.๑.๓ ในวันที่ ๓ ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภทคู่ผสม

                   ๘.๑.๔ ในวันที่ ๔ ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภททีม ๓ คนชาย และประเภททีม ๓ คนหญิง

                   ๘.๑.๕ ในวันที่ ๕ ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง  ชาย และ หญิง

                 ๘.๒ การจับฉลากแบ่งสายในรอบแรก ให้ทีมที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน  จับแยกกันอยู่คนละสาย

                 ๘.๓ ให้ทุกประเภทจัดการแข่งขันโดยแบ่งสายการแข่งขันเป็นสายๆละ ๔ ทีม โดยวิธีการจับฉลาก  แข่งขันแบบแพ้ ๒ ครั้งคัดออก (Double Elimination) จนได้ ๘ ทีม หรือ ๔ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบคัดออก (Knock out) โดยการจับฉลากรอบ ๔ ทีมสุดท้าย ทีมที่แพ้ได้ที่ ๓ ทั้ง ๒ ทีมชนะเข้าชิงชนะเลิศ

                 ๘.๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ (รอบ ๘ ทีมสุดท้าย) ให้ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock out) ทีมชนะเข้ารอบ  ทีมแพ้ตกรอบ

                 ๘.๕ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ  ให้ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock out) ทีมที่แพ้ได้อันดับที่ ๓ ร่วม และผู้ชนะเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ

                 ๘.๖ ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณากำหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม

                 ๘.๗ ในทุกประเภทของการแข่งขัน ถ้าทีมแข่งขันมี ๑ – ๓ ทีม (มหาวิทยาลัย) ในการรายงานตัวลงสนามนั้น จะไม่จัดการแข่งขันในประเภทนั้น

                 ๘.๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

         ข้อ ๙  กำหนดการแข่งขัน

                 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน  และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็นแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

         ข้อ ๑๐   ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

                 ๑๐.๑ ชุดแข่งขัน

                   ๑๐.๑.๑ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม  โดยเป็นชุดกีฬาหรือชุดสุภาพและต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ

                   ๑๐.๑.๒ ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ (กางเกงทรงยีนส์) หรือกางเกงขาสั้น  และห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) ลงทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นกรณีพิเศษ

                   ๑๐.๑.๓ เสื้อที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสวมลงทำการแข่งขันต้องพิมพ์ หรือปักชื่อมหาวิทยาลัย
ต้นสังกัดที่ด้านหลัง โดยให้มีขนาดมองเห็นได้อย่างเด่นชัด และต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย

                   ๑๐.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

                   ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้พิจารณา

         ข้อ ๑๑  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

                 ๑๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสิน  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                 ๑๑.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อและลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาก่อนกำหนดการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทีในทุกประเภท 

                 ๑๑.๓ ในประเภททีม ๓ คน การเปลี่ยนตัวผู้เล่น ให้ปฏิบัติตามกติกาสากลการเล่นเปตองสหพันธ์
เปตองนานาชาติ และสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข้อที่ ๓๔ การเปลี่ยนตัวผู้เล่น “อนุญาตให้กระทำได้จนกระทั่งถึงการประกาศเริ่มทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ การเป่านกหวีด การยิงปืน  เป็นต้น”

                 ๑๑.๔ ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

                 ๑๑.๕ ผู้เข้าแข่งขันประเภทหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่  หรือไม่ลงทำการแข่งขันตามคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา หรือคำสั่งของผู้ตัดสิน  ให้ปรับเป็นแพ้และตัดออกจากการแข่งขัน  ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

         ข้อ ๑๒  รางวัลการแข่งขัน

                 ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                         รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง              พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน               พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง         พร้อมเกียรติบัตร

         ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

         ข้อ ๑๔  การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

                  ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ หมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

          ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

          ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน    พ.ศ.๒๕๖๐

              

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๔

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา