โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ


ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

***********************

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

          อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๑๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

         ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔”

         ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

         ข้อ ๓  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

         ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                 ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย  ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

      

         ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน

                 ๕.๑ ทีมชุด          ชาย

                 ๕.๒ ทีมชุด          หญิง

                 ๕.๓ ทีมเดี่ยว       ชาย

                 ๕.๔ ทีมเดี่ยว       หญิง

                 ๕.๕ ทีมสองคน     ชาย

                 ๕.๖ ทีมสองคน     หญิง

        

         ข้อ ๖   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

                      ให้เป็นไปตามหมวด ๖ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

        

         ข้อ ๗  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                 ๗.๑ ประเภททีมชุด

                     ๗.๑.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม  ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๙ คน  แต่ไม่เกิน ๑๕ คน 

                     ๗.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๙ คน  และไม่เกิน ๑๒ คน จากรายชื่อตามข้อ ๗.๑.๑ ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                     ๗.๑.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันตามข้อ ๗.๑.๒  ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                 ๗.๒ ประเภททีมเดี่ยว

                     ๗.๒.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม โดยในทีมต้องประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๘ คน 

                     ๗.๒.๒ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขัน ได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน  และไม่เกิน ๕ คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                     ๗.๒.๓ มหาวิทยาลัยที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมชุด นักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันในประเภททีมเดี่ยวจะต้องมีรายชื่ออยู่ในทีมชุด  จากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาครั้งสุดท้ายตามข้อ ๗.๑.๒ 

                     ๗.๒.๔ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้แก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                 ๗.๓ ประเภททีม ๒ คน

                     ๗.๓.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ๑ ทีม  โดยในทีมประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๒ คน  และไม่เกิน  ๔  คน 

                     ๗.๓.๒ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน และไม่เกิน ๓ คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                     ๗.๓.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขัน  ไม่อนุญาตให้แก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

        

         ข้อ  ๘   วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์

                 ๘.๑ กรณีมีจำนวนทีมเข้าแข่งขัน ๙ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                       ๘.๑.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดเลือกผู้มีคะแนนที่ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบ ๒

                       ๘.๑.๒ รอบสอง แบ่งเป็น ๘ ทีม ให้ทีมที่มีคะแนนที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบสองเป็น ๖ ทีม และคัดอันดับที่ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเข้ารอบสอง รวมเป็น ๘ ทีม ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแบ่งคู่แข่งขันดังนี้

                             คู่ที่ ๑๐ ที่ ๑ สาย A – ที่ ๓ (ที่ดีที่สุดอันดับ ๑ )

                             คู่ที่ ๑๑ ที่ ๒ สาย A – ที่ ๑ สาย B

                             คู่ที่ ๑๒ ที่ ๒ สาย B – ที่ ๒ สาย C

                             คู่ที่ ๑๓ ที่ ๑ สาย C – ที่ ๓ (อันดับ ๒)

หมายเหตุ : กรณีที่ ๑ สาย A พบที่ ๓ (ที่ดีที่สุดอันดับ ๑) หรือที่ ๑ สาย C พบที่ ๓ (อันดับ ๒) เป็นคู่แข่งขันที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรก ให้มีการเปลี่ยนแปลงสลับคู่แข่งขันระหว่างคู่ที่ ๑๐ และคู่ที่ ๑๓

                         ๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดท้าย

                                  คู่ที่ ๑๔ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๐ – ผู้ชนะคู่ที่ ๑๒

                                  คู่ที่ ๑๕ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๑ – ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓

                         ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะเลิศในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับ ๑ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับที่ ๓

                         ๘.๑.๕ การพิจารณา เลือกทีมอันดับ ๓ ดีที่สุด ๒ ทีม

                               (๑) พิจารณาตามคะแนนที่ได้

                               (๒) พิจารณาผลต่างระหว่างเซตที่ได้กับเซตที่เสีย

                               (๓) หากข้อ (๒) เท่ากันอีกให้พิจารณาจากเซตที่ได้

                               (๔) หากข้อ (๒) (๓) เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก

                         ๘.๑.๖ การหาทีมเข้ารอบ

                               (๑) พิจารณาจากคะแนนที่ได้

                               (๒) กรณีคะแนนเท่ากัน ๒ ทีม พิจารณาจากผลคะแนนของคู่ นั้นๆ

                               (๓) หากคะแนนเท่ากัน ๓ ทีม พิจารณาตามข้อที่ ๘.๑.๕ (๒) (๓) และ (๔)

                         ๘.๑.๗ การจับฉลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                               (๑) ลำดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา ให้จับฉลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย

                               (๒) ลำดับที่ ๒ ให้ทีมที่เหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพ จับสลากเข้าสายอีก ๓ ทีม

                               (๓) ลำดับที่ ๓ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับสลากเข้าสาย กรณี อันดับ ๓ มี ๒ ทีม ใช้วิธีการจับสลาก

                 ๘.๒ กรณีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                         ๘.๒.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย ในแต่ละสายแข่งขันโดยพบกันหมดเพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย เข้ารอบรองชนะเลิศ

                         ๘.๒.๒ การจับฉลากแบ่งสายให้ดำเนินการดังนี้

                               (๑) ลำดับที่ ๑ ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา ให้จับฉลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย

                               (๒) ลำดับที่ ๒ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแข่งขันได้ จากนั้นทีมที่เหลือจับฉลากเข้าสาย

                         ๘.๒.๓ รอบรองชนะเลิศ

                               คู่ที่ ๑ ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ สาย A พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับ ๒ สาย B

                               คู่ที่ ๒ ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ สาย B พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับ ๒ สาย A

                         ๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ

                               ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงชนะเลิศ และทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับ ๓

                 ๘.๓  ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๔ ถึง ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด  ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ  รองชนะเลิศ และอันดับ ๓  ตามลำดับ กรณีในแต่ละอันดับคะแนนเท่ากันให้พิจารณาตาม ๘.๑.๕ (๒) (๓) ๘.๑.๖ (๒) หากยังเท่ากันอีกให้ใช้ลำดับเดียวกัน

                 ๘.๔  ในกรณีที่มีทีมแข่งขัน ๑ -๓ ทีม  ไม่จัดการแข่งขัน     

                 ๘.๕ การนับคะแนนแข่งขัน รอบแรก รอบสองและแบบพบกันหมดให้นับคะแนนดังนี้

                              ทีมชนะ                             ๒        คะแนน

                              ทีมแพ้                              ๑        คะแนน

                              ทีมที่ไม่มาทำการแข่งขัน       ๐        คะแนน                        

 

         ข้อ ๙   กำหนดการแข่งขัน

          คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

        

         ข้อ ๑๐   ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

               ๑๐.๑ ชุดแข่งขัน

                         ๑๐.๑.๑ ให้แต่ละทีมเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดสีเข้ม ๑ ชุด และชุดสีอ่อน  ๑ ชุด

                         ๑๐.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขัน  ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม

                         ๑๐.๑.๓ ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาจะไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน

                         ๑๐.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน  ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)

                ๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ

        

         ข้อ ๑๑   การนับคะแนน

               ๑๑.๑ ทีมที่ชนะการแข่งขันจะต้องทำได้ ๒๑ คะแนน ยกเว้นคะแนนทั้งสองทีมเท่ากันที่ ๒๐ : ๒๐ ผู้ชนะต้องให้คะแนนต่างกัน ๒ คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน ๒๕ คะแนน เมื่อคะแนน ๒๐ เท่ากัน กรรมการผู้ตัดสินจะต้องขานว่า “ดิวส์คู่” ไม่เกิน ๒๕ คะแนน

               ๑๑.๒ การแข่งขันต้องชนะกัน ๒ เซ็ท และมีช่วงเวลาพัก ๒ นาที ระหว่างเซ็ท

               ๑๑.๓ ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละเซ็ท การแข่งขันต้องดำเนินการในเซ็ทที่ ๓ เรียกว่า “ไทเบรก” (Tiebreak) ซึ่งต้องแข่งขันกัน ๒๑ คะแนน ยกเว้นคะแนนเท่ากันที่ ๒๐ : ๒๐ ผู้ชนะต้องได้คะแนนต่างกัน ๒ คะแนน และคะแนนสูงสุดต้องไม่เกิน ๒๕ คะแนน โดยกรรมการผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่” ไม่เกิน ๒๕ คะแนน

               ๑๑.๔ ก่อนเริ่มการแข่งขันเซ็ทไทเบรก กรรมการผู้ตัดสินต้องเรียกหัวหน้าทีมมาเสี่ยงด้วยเหรียญ หรือแผ่นกลม ผู้ชนะการเสี่ยงต้องเป็นผู้เสิร์ฟ เมื่อการแข่งขันถึง ๑๑ คะแนน ต้องเปลี่ยนแดน

        

         ข้อ ๑๒   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

               ๑๒.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

               ๑๒.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อ ภายใน ๒๐ นาที ก่อนการแข่งขันและลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนดไว้  เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดแข่งขันไว้ ๑๕ นาที ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

               ๑๒.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้หมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันรายการแข่งขันครั้งถัดไปอีก ๑ ครั้ง

               ๑๒.๔ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ไม่เกินกว่า ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้

               ๑๒.๕ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬากำหนดไว้  โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่  ให้ปรับเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

               ๑๒.๖ ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด     

               ๑๒.๗ ในกรณีที่นักกีฬาได้ใบแดง  ห้ามลงแข่งขัน ๑ ครั้ง ในครั้งต่อไป

               ๑๒.๘ ในกรณีที่นักกีฬาได้ใบเหลือง ๒ ใบ ห้ามลงแข่งขัน ๑ ครั้ง ในครั้งต่อไป       

 

         ข้อ ๑๓  รางวัลการแข่งขัน

                 ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงทำการแข่งขันจริง ดังนี้

                         รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง              พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน               พร้อมเกียรติบัตร

                         รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง       พร้อมเกียรติบัตร

 

         ข้อ ๑๔  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

                 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

 

         ข้อ ๑๕ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ

           ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และหมวด ๑๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

         ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้

                  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ  ณ  วันที่     เดือน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา