โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ประจำปี 2564 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 สิงหาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ประจำปี 2564 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ ในกลุ่มสาขา ดังนี้

1. นวัตกรรมด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

2. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสุขภาพ

3. นวัตกรรมด้านวิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

4. นวัตกรรมด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม

ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo2.0

คลิกที่นี่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา