โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการพัฒาหนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสกิจชุมชน (food Innovation Up) | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒาหนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสกิจชุมชน (food Innovation Up)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 สิงหาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม พร้อมด้วย อาจารย์จักรพันธุ์ รอดทรัพย์ และอาจารย์วรรณภา สระพินครบุรี  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (food Innovation Up) กิจกรรมเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC – ชุมชน) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม  2564 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC  ศภ.3 กสอ. จ.พิจิตร จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

           สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกลการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้าใจเทคโนโลยีต่างๆ ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม  ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 16 ราย (30 คน) โดยมีการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องกระบวนการผลิต ระบบมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพของศูนย์ (ITC) พร้อมทั้งมีการ Work shop สาธิต ทดลอง ฝึกปฎิบัติ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เครื่องจักรศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม (ITC)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา