โลโก้เว็บไซต์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น

| Basic Human Subject Protection Course NU

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์

เลขานุการและกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สนใจสามารถกดเข้ารับการสมัครและอบรม ได้ที่นี่ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา