โลโก้เว็บไซต์ (ขยายเวลารอบสุดท้าย) การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021) | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

(ขยายเวลารอบสุดท้าย) การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มีนาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศขยายเวลาเปิดรับบทความ รอบสุดท้าย

เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) 

ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021) 

กำหนดจัดงาน 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

 

กำหนดการเปิดรับบทความ
1) เปิดรับบทความ/ผลงาน CRCI 2021 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 (ขยายเวลา) ผ่านระบบออนไลน์ 
ที่เว็บไซต์
https://www.rmutl.ac.th/crci/
1.1) เปิดรับบทความนำเสนอในรูปแบบบรรยาย
1.2) เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์
1.3) อัตราค่าลงทะเบียน CRCI :

  • นำเสนอผลงาน ณ สถานที่จัดงาน 3000 บาท/บทความ (ทั่วไป/นักศึกษา)
  • นำเสนอผลงานออนไลน์ (Online) 1500 บาท/บทความ (ทั่วไป/นักศึกษา)

หมายเหตุ
- งดเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากร/นักศึกษา สังกัด มทร. ล้านนา
- ลดอัตราค่าลงทะเบียน 50% จากหน่วยงานเครือข่ายเจ้าภาพร่วม

 

2) บทความที่เข้าร่วมงาน EENET
เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 (ขยายเวลา)  ผ่านระบบออนไลน์ 
ที่เว็บไซต์ 
http://https://www.eenet2021.org/
2.1) เปิดรับบทความนำเสนอในรูปแบบบรรยาย
2.2) อัตราค่าลงทะเบียน : 4000 บาท/บทความ


โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการประชุม

  1. แบบฟอร์มบทความ CRCi2021

  2. แบบฟอร์มใบสมัครการเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์

  3. รายละเอียดโครงการ (Update 17 มีนาคม 2564)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1) การประชุมวิชาการ CRCI https://www.rmutl.ac.th/crci/ 

Email : crci.rmutl@gmail.com โทร : 053-266-518 ต่อ 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)

2) การประชุมวิชาการ EENET http://https://www.eenet2021.org/ 

Email : eenet2021@gmail.com โทร : 053-723979 ต่อ 5992

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา